วันต้นไม้แห่งชาติ

ความเป็นมา

กระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เมื่อจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการในด้านการบริโภคก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งการปลูกทดแทนต้องใช้ระยะเวลานานในการดูแลรักษา และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป่าไม้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์

คุณประโยชน์ป่าไม้สำหรับมนุษย์และสัตว์โลก

  • ทางตรงได้แก่การนำมาเป็นอาหาร ยารักาาโรค ที่อยู่อาศัย ทำเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม ทำสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ
  • ทางอ้อม ป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ฝนตก และทำให้เกอดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ฯลฯ


ปี พ.ศ.2528 รัฐบาลประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้มีการพัฒนา และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่ต่อไป คณะรัฐมนตรีจงกำหนดในปี พ.ศ.2528-2531 เป็นปีต้นไม้แห่งชาติ และกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันตันไม้แห่งชาติด้วย

กิจกรรม

  • จัดนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่คุณประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ รวมทั้งการอนุรักษ์
  • ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยภาครัฐบาล หรือเอกชนต่างๆ เช่นปลูกต้นไม้ การป้องกันไฟป่า ฯลฯ

แหล่งที่มา :
http://www.tungsong.com/Important_Day/Daytree/index.aspPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.