วันครู

ประวัติความเป็นมา

“วันครู” คำว่า ครู ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ศิษย์ บทบาทและหน้าที่ของครูนอกจากจะอบรมสั่งสอนนักเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่อีกหลายอย่างหลายประการ อาทิ เช่น เป็นผู้แนะนำให้เห็นแนวทางปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ชอบ และปกป้องไม่ให้เดินทางไปสู่แนวทางที่เสื่อม เป็นผู้สั่งสอนให้คิดให้ทำให้ปฏิบัติและฝึกฝน เป็นผู้นำสมัย รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ เป็นตัวอย่างแบบฉบับความประพฤติการกระทำอันดีงาม เป็นผู้แสวงหาสืบเสาะ สอบสวนและวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง เป็นผู้ให้ คำปรึกษา มีความรักความหวังดี เป็นผู้มองกาลไกล และเตรียมเยาวชนเพื่อวันพรุ่งนี้ สร้างสังคมปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมให้แก่เยาวชน เป็นนักประเมินผล รู้สมรรถภาพ รู้ความเด่นและความอ่อนความแข็งในตัวเด็ก เป็นนักอนุรักษ์ โดยปลูกฝังรักษาและสืบทอดมรดกอันดีงามของสังคม เป็นต้น

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

กิจกรรม

การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลักดังนี้

  • กิจกรรมทางศาสนา
  • พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  • กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

แหล่งที่มา : http://www.m-culture.go.th/ckfinder/userfiles/files/wanneenai%20-adit/1601.pdfPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.