การเพิ่มปุ่ม unzip ใน Media Manager

โดยปกติ Media Manager จะอนุญาตให้โอนแฟ้มข้อมูลได้เพียงครั้งละ 1 แฟ้ม แต่ก็สามารถปรับให้โอนได้มากขึ้นโดยการโอน zip ไฟล์ แล้วสร้างปุ่ม unzip เพิ่มใน Media Manager ดังนี้

1) เปิดไฟล์ view.html.php จาก administrator/component/com_media/views/media/view.html.php แล้วเพิ่มชุดคำสั่งต่อไปนี้ในบรรทัดที่ 106 เป็นต้นไป เพื่อสร้างปุ่ม Unzip ให้กับ Media Manager

 /* (...) */ 
 // Add a Unzip button 
 $title = JText::_('Unzip'); 
 $dhtml = "<a href=\"#\" onclick=\"MediaManager.submit('folder.unzip')\" 
  class=\"toolbar\"> 
       <span class=\"icon-32-unarchive\" title=\"$title\" 
        type=\"Custom\"></span> 
       $title</a>"; 
 $bar->appendButton( 'Custom', $dhtml, 'unzip' ); 
 /* (...) */ 

2) จากนั้นเพิ่มชุดคำสั่ง unzip เอกสารโดยเปิดไฟล์ folder.php จาก administrator/component/com_media/controllers/ แล้วเพิ่มชุดคำสั่งต่อไปนี้ต่อจากฟังก์ชัน delete

 /* (...) */ 
 function unzip() { 
   global $mainframe; 

   // Set FTP credentials, if given 
   jimport('joomla.client.helper'); 
   JClientHelper::setCredentialsFromRequest('ftp'); 

   // Get some data from the request 
   $tmpl  = JRequest::getCmd( 'tmpl' ); 
   $paths  = JRequest::getVar( 'rm', array(), '', 'array' ); 
   $folder = JRequest::getVar( 'folder', '', '', 'path'); 

   // Initialize variables 
   $msg = array(); 
   $ret = true; 

   if (count($paths)) { 
     foreach ($paths as $path) 
     { 
       if ($path !== JFilterInput::clean($path, 'path')) { 
         JError::raiseWarning(100, JText::_('Impossible de 
          decompresser:').htmlspecialchars($path, ENT_COMPAT, 
          'UTF-8').' '.JText::_('WARNDIRNAME')); 
         continue; 
       } 

       $fullPath = JPath::clean(COM_MEDIA_BASE.DS.$folder.DS.$path); 

       if (is_file($fullPath)) { 
         $ext = JFile::getExt(strtolower($fullPath)); 
           $pathdir = $fullPath; 
           if($ext != 'gz') { 
             $pathdir = str_replace( ".".$ext, "",$pathdir); 
           } 
         else { 
           $pathdir = str_replace( ".".$ext, "",$pathdir); 
           $pathdir = str_replace( ".tar", "",$pathdir); 
         } 

         jimport('joomla.filesystem.*'); 
         jimport('joomla.filesystem.archive'); 
         JFolder::create($pathdir); 
         JFile::write($pathdir.DS."index.html", "<html>\n<body 
          bgcolor=\"#FFFFFF\">\n</body>\n</html>"); 
         JArchive::extract($fullPath, $pathdir); 


       } else if (is_dir($fullPath)) { 
         JError::raiseWarning(100, JText::_('Imossible de 
          decompresser:').$fullPath.' '.JText::_('Pas un fichier 
          ZIP')); 
       } 
     } 
   } 
   if ($tmpl == 'component') { 
     // We are inside the iframe 
     $mainframe->redirect('index.php?option=com_media&view=mediaList& 
      folder='.$folder.'&tmpl=component'); 
   } else { 
     $mainframe->redirect('index.php?option=com_media&folder='.$folder); 
   } 
 } 
 /* (...) */ 

3) เมื่อแก้ไขไฟล์ทั้ง 2 แล้วจะต้องไปกำหนดให้ joomla ยอมรับการโอนไฟล์ .zip เข้าสู่ระบบ โดยเลือก Site, Global Configuration, System, Media Settings แล้วปรับค่า Legal Extensions (File Types) โดยเพิ่ม .zip ต่อท้าย ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็ได้ปุ่ม unzip และพร้อมทำงานกับ Zip file ได้แล้วครับ


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.