This is an old revision of the document!
—-

ป้ายโฆษณา (Banner)

เนื้อหาเด่น หรือกิจกรรมเด่นมักจะนำเสนอในรูปแบบภาพโฆษณาที่สามารถสุ่มแสดงผลอัตโนมัติเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ (Re-load) Joomla จึงได้เตรียมการจัดการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือ Banner รวมทั้งส่วนลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานผ่าน Components, Banner

การสร้างป้ายโฆษณา จะต้องเตรียมภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อน เช่น ภาพฟอร์แมต JPEG ขนาด 450 x 100 พิกเซล

ภาพตัวอย่างอยู่ที่โฟลเดอร์ image/banner
เมื่อเตรียมภาพแล้วขั้นถัดไปให้ Upload ภาพด้วย Media Manager ไปไว้ที่โฟลเดอร์ banners

จากนั้นเริ่มเข้าสู่การสร้างป้ายโฆษณา โดย

 • สร้าง Category ของป้ายโฆษณาด้วยคำสั่ง Components, Banner, Category

 • สร้างชุดย่อยของป้ายโฆษณาด้วยคำสั่ง Components, Banner, Clients เช่น

 • สร้างรายการป้ายโฆษณาด้วยคำสั่ง Components, Banner, Banners

 • Name: ระบุชื่อป้ายโฆษณา
 • Category เลือกหมวดป้ายโฆษณา
 • Client Name เลือกชุดย่อยของป้ายโฆษณา
 • Click URL ระบุ URL ที่ต้องการให้แสดงผล กรณีไม่มี URL ให้ระบุ URL ของเว็บไซต์หลักหรือระบุด้วย # ก็ได้
 • เลือกภาพป้ายโฆษณาให้ตรงกับเนื้อหาในรายการ Banner Image Selector
 • ระบุรายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม Save จากนั้นทำซ้ำจนครบทุกภาพที่ต้องการ
 • กำหนดการนำเสนอด้วยคำสั่ง Extension, Module Manager คลิกเลือก Banners

 • ปรับแต่งค่าที่จำเป็น

 • Title ระบุชื่อ Module เช่น Banner
 • Show Title ให้เลือกเป็น No
 • Position ให้เลือกเป็น user1
 • Randomise เลือกเป็น Sticky, Randomise

 • จากนั้นคลิกปุ่ม Save แล้วดูผลที่ปรากฏในหน้า Front page

การระบุตำแหน่ง (Position) ในการแสดงผล Module จะต้องเลือกให้เหมาะสม กรณีเช่น Banner ควรเลือกเป็น user1 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บจะต้องตรวจสอบตำแหน่งของ Template แต่ละ Template ที่เลือกใช้ว่ากำหนดตำแหน่งไว้อย่างไร โดยคลิกเลือกคำสั่ง Extensions, Template Manager

จากนั้นคลิกที่ Radio Box หน้า Template ที่เลือก แล้วคลิกปุ่ม Edit ปรากฏจอภาพดังนี้

คลิกปุ่ม Preview โปรแกรม Joomla จะแสดงชื่อตำแหน่ง (Position Name) ด้วยอักษรสีแดงในกรอบดังตัวอย่าง

จากภาพตัวอย่าง จะพบว่า

 • Main Menu, Login Form แสดงผล ณ ตำแหน่ง Left
 • Poll แสดงผล ณ ตำหน่ง Right
 • Banner แสดงผล ณ ตำแหน่ง user1
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.