Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


joomla:jl055 2009/12/03 22:35 joomla:jl055 2010/04/03 23:49 current
Line 33: Line 33:
{{:joomla:image500.png|}} {{:joomla:image500.png|}}
 +ตอนนี้ก็ได้คลังเว็บไซต์แล้ว แต่การนำเสนอให้ผู้ชมเข้าถึงได้แล้ว จะต้องสร้างเมนูควบคุมแสดงผลก่อน โดย
 +
 +  * เลือกเมนูคำสั่ง Menu, Main Menu แล้วคลิกปุ่ม New
 +
 +{{:joomla:image502.png|}}
 +
 +  * คลิกรายการ Web Links
 +
 +{{:joomla:image504.png|}}
 +
 +  * คลิกรายการ All Categories, Web Link Category List Layout
 +
 +{{:joomla:image506.png|}}
 +
 +  * ระบุคำอธิบายรายการเมนูในรายการ Title เช่น คลังเว็บไซต์ แล้วคลิกปุ่ม Save จากนั้นคลิกปุ่ม Preview เพื่อแสดงผล
 +
 +{{:joomla:image508.png|}}
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>web html joomla cms}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.