Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


joomla:jl040 2009/12/01 23:51 joomla:jl040 2010/08/06 09:35 current
Line 8: Line 8:
{{:joomla:image318.png|}} {{:joomla:image318.png|}}
-  + 
- +===== การใช้งาน Component ===== 
 + 
 +Components ที่ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายลักษณะ เช่น การสร้างเป็นรายการเมนูเรียกใช้งาน Components การเปิดใช้งานผ่าน Module/Plug-ins กรณีที่ Components นั้นมี Module/Plug-ins ประกอบ  
 + 
 +---- 
 +**ผู้เขียน** 
 + - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 + 
 +{{tag>web joomla cms}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.