Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


joomla:add-opensearch-in-joomla-site 2009/10/30 17:19 joomla:add-opensearch-in-joomla-site 2010/04/03 23:44 current
Line 10: Line 10:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:moz="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/" xmlns:ie="http://schemas.microsoft.com/Search/2008/">   <OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:moz="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/" xmlns:ie="http://schemas.microsoft.com/Search/2008/">
-  <ShortName>[Web Site Name]</ShortName>  ---> ใ้ห้ระบุชื่อสั้นที่ต้องการให้ปรากฎในรายการ search engine provider บน web browser+  <ShortName>[Web Site Name]</ShortName>  ---> ใ้ห้ระบุชื่อสั้นที่ต้องการให้ปรากฎในรายการ search engine provider บน web browser เช่น NSTDA Thailand
  <Description>search in [Web Site Name] Website</Description> ---> ใ้ห้ระบุคำอธิบาย   <Description>search in [Web Site Name] Website</Description> ---> ใ้ห้ระบุคำอธิบาย
  <Tags>keyword1 keyword2</Tags> ---> ใ้ห้ระบุ keyword   <Tags>keyword1 keyword2</Tags> ---> ใ้ห้ระบุ keyword
Line 28: Line 28:
2. แก้ไขไฟล์ index.php ของ template ปัจจุบัน ซึ่งถูกเรียกใช้งานอยู่ ซึ่งอยู่ใน folder /templates/template-name/ โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ ในส่วน <head></head> 2. แก้ไขไฟล์ index.php ของ template ปัจจุบัน ซึ่งถูกเรียกใช้งานอยู่ ซึ่งอยู่ใน folder /templates/template-name/ โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ ในส่วน <head></head>
 + 
  <head>   <head>
  .   .
Line 37: Line 38:
  .   .
  </head>   </head>
 + 
---- ----
Line 43: Line 45:
  - นายขันธ์ศิริ อาทร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - นายขันธ์ศิริ อาทร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-{{tag>joomla opensearch "search engine"}}+{{tag>joomla opensearch "search engine" web html}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.