Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


jabref:pubmed-fetch 2010/04/18 04:28 jabref:pubmed-fetch 2010/04/18 04:36 current
Line 9: Line 9:
{{:jabref:jabref02.png|}} {{:jabref:jabref02.png|}}
-ป้อนคำค้นที่ต้องการ เช่น swineflu หรือ malaria จากนั้นคลิกปุ่ม Fetch โปรแกรมจะนำคำค้นที่ระบุไปค้นจากฐานข้อมูล PubMed และรายงานผลดังนี้+ 
 +ป้อน Medline IDs (โดยสามารถป้อนได้หลายค่า ใช้ comma คั่น) หรือจะป้อนคำค้นที่ต้องการ และเชื่อมด้วย and หรือ or รวมทั้งใช้ parentheses ([[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=helppubmed&part=pubmedhelp#pubmedhelp.Searching_PubMed|เทคนิคการสืบค้นของ PubMed]] ก็ได้ เช่น swineflu หรือ malaria จากนั้นคลิกปุ่ม Fetch โปรแกรมจะนำคำค้นที่ระบุไปค้นจากฐานข้อมูล PubMed และรายงานผลดังนี้
{{:jabref:jabref03.png|}} {{:jabref:jabref03.png|}}
-จำนวนรายการที่พบ +จำนวนรายการที่พบ 54199 รายการ สามารถระบุจำนวนที่้ต้องการได้ เช่น 10 รายการ จะได้ผลดังนี้ 
 + 
 +{{:jabref:jabref04.png|}} 
 + 
 +คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เมื่อคลิก OK จะปรากฏรายการที่เลือกในฐานข้อมูลดังนี้ 
 + 
 +{{:jabref:jabref05.png|}} 
 + 
 +สามารถบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้ครั้งถัดไปหรือจะเลือกการสืบค้นจากฐานข้อมูลอื่น ได้แก่ CiteSeer, JSTOR, IEEE, ACM และอื่นๆ ด้วยหลักการเดียวกัน
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.