สั่งพิมพ์สไลด์

เมื่อต้องการสั่งพิมพ์สไลด์ ให้เลือกคำสั่ง File, Print… ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างควบคุมการพิมพ์ ดังนี้

  • เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ Printer Name: และคลิกปุ่ม Properties… เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์
  • เลือกรูปแบบในการพิมพ์ได้จากรายการ Print content
  • เลือกจำนวนสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ จากรายการ Print Range
  • เลือกจำนวนชุดเอกสาร (สำเนา) จากรายการ Copies
  • ตั้งค่าการพิมพ์ โดยคลิกปุ่ม Options…

  • เลือกคุณภาพงานพิมพ์จากรายการ Quality
  • เลือกคุณสมบัติอื่นๆ จากรายการ Print & Page options

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.