This is an old revision of the document!
—-

เลขที่สไลด์

การปรับเปลี่ยนรูปแบบเลขที่สไลด์ เช่น จากเลขอารบิค เป็นเลขโรมัน ใช้คำสั่ง Format, Page… แล้วเลือกจากรายการ Format…Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.