Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp092 2009/09/15 00:13 impress:imp092 2010/12/11 10:29 current
Line 8: Line 8:
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเลขที่สไลด์ เช่น จากเลขอารบิค เป็นเลขโรมัน ใช้คำสั่ง Format, Page… แล้วเลือกจากรายการ Format… การปรับเปลี่ยนรูปแบบเลขที่สไลด์ เช่น จากเลขอารบิค เป็นเลขโรมัน ใช้คำสั่ง Format, Page… แล้วเลือกจากรายการ Format…
-  
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.