Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp083 2009/09/13 01:54 impress:imp083 2010/12/11 10:27 current
Line 1: Line 1:
====== ซ่อนสไลด์ ====== ====== ซ่อนสไลด์ ======
-ปกติเมื่อสั่งนำเสนอผลงาน โปรแกรมจะแสดงครบทุกสไลด์ แต่ในบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นต้องเลือกบางสไลด์ วิธีการหนึ่งที่นิยมคือ ซ่อนสไลด์ที่ไม่ต้องการแสดง โดยเลือกสไลด์ที่ต้องการซ่อน จากนั้นเลือกเมนูคำสั่ง Slide Show, Show/Hide Slide หรือทำงานในโหมด Slide Sorter แล้วคลิกปุ่ม Show/Hide Slide  +ปกติเมื่อสั่งนำเสนอผลงาน โปรแกรมจะแสดงครบทุกสไลด์ แต่ในบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นต้องเลือกบางสไลด์ วิธีการหนึ่งที่นิยมคือ ซ่อนสไลด์ที่ไม่ต้องการแสดง โดยเลือกสไลด์ที่ต้องการซ่อน จากนั้นเลือกเมนูคำสั่ง Slide Show, Show/Hide Slide หรือทำงานในโหมด Slide Sorter แล้วคลิกปุ่ม Show/Hide Slide  {{:impress:image267.png|}} 
 + 
 +{{:impress:image268.png|}}
การยกเลิกการซ่อนสไลด์ ให้เลือกสไลด์ที่ซ่อน แล้วคลิกปุ่ม Show/Hide Slide ซ้ำอีกครั้ง การยกเลิกการซ่อนสไลด์ ให้เลือกสไลด์ที่ซ่อน แล้วคลิกปุ่ม Show/Hide Slide ซ้ำอีกครั้ง
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.