Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp079 2009/09/13 01:18 impress:imp079 2010/12/11 10:26 current
Line 3: Line 3:
ตัวอักษรศิลป์ เป็นเครื่องมืออีกชุดที่ OpenOffice.org เตรียมเพื่อสร้างสรรค์ตัวอักษรที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เช่น ตัวอักษรแบบโค้ง หรือลูกคลื่น การสร้างตัวอักษรศิลป์ ทำได้โดย ตัวอักษรศิลป์ เป็นเครื่องมืออีกชุดที่ OpenOffice.org เตรียมเพื่อสร้างสรรค์ตัวอักษรที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เช่น ตัวอักษรแบบโค้ง หรือลูกคลื่น การสร้างตัวอักษรศิลป์ ทำได้โดย
    * เปิดแถบเครื่องมือ FontWork     * เปิดแถบเครื่องมือ FontWork
-  + 
-    * คลิกปุ่มเครื่องมือ FontWork Gallery   ปรากฏจอภาพลักษณะอักษรศิลป์ +{{:impress:image253.png|}} 
- + 
 +    * คลิกปุ่มเครื่องมือ FontWork Gallery {{:impress:image255.png|}} ปรากฏจอภาพลักษณะอักษรศิลป์ 
 + 
 +{{:impress:image256.png|}} 
    * คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK     * คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK
    * ปรากฏอักษรศิลป์บนสไลด์ ปรับแก้ไขข้อความได้โดยดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ให้พิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนที่ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านนอกอักษรศิลป์     * ปรากฏอักษรศิลป์บนสไลด์ ปรับแก้ไขข้อความได้โดยดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ให้พิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนที่ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านนอกอักษรศิลป์
-  
    * สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้จากปุ่ม Shape     * สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้จากปุ่ม Shape
-  
-    * จัดตำแหน่งข้อความได้จากปุ่ม Alignment   
-    * ปรับระยะห่างระหว่างอักษรได้จากปุ่ม Character Spacing   
-    * การปรับลักษณะสี หรือเส้นขอบสามารถใช้แถบเครื่องมือ Line and Filling  
 +{{:impress:image258.png|}}
 +
 +  *  กำหนดให้ความสูงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่ากับตัวพิมพ์ใหญ่โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ {{:impress:image260.png|}}
 +  * จัดตำแหน่งข้อความได้จากปุ่ม Alignment  {{:impress:image261.png|}}
 +  * ปรับระยะห่างระหว่างอักษรได้จากปุ่ม Character Spacing  {{:impress:image262.png|}}
 +  * การปรับลักษณะสี หรือเส้นขอบสามารถใช้แถบเครื่องมือ Line and Filling
 +{{:impress:image176.png|}}
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.