Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp071 2009/09/14 20:29 impress:imp071 2010/12/11 10:22 current
Line 5: Line 5:
{{:impress:image176.png|}} {{:impress:image176.png|}}
 +นอกจากนี้ยังมีปุ่มควบคุมในแถบเครื่องมือ Drawing ดังนี้
 +    * ปุ่ม Rotate {{:impress:image201.png|}}  ทำหน้าที่หมุนวัตถุ โดยนำเมาส์ชี้ที่จุดสีแดงที่มุมทั้งสี่มุม และสามารถเลื่อนจุดกึ่งกลางของการหมุนได้อิสระด้วย
 +{{:impress:image202.png|}}
 +
 +    * ปุ่ม Alignment {{:impress:image204.png|}}  ทำหน้าที่จัดตำแหน่งวัตถุ กรณีที่มีวัตถุเพียง 1 ชิ้นที่เลือก จะเป็นการจัดวัตถุให้สัมพันธ์กับพื้นที่สไลด์ เช่น จัดภาพให้อยู่กึ่งกลางสไลด์ แต่ถ้าเลือกวัตถุมากกว่า 1 ชิ้น จะเป็นการจัดวัตถุที่เลือกทั้งหมด เช่น จัดให้วัตถุทุกชิ้น อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน โดยปุ่ม Align จะมีตัวเลือกย่อยเรียงลำดับดังนี้ จัดชิดขอบซ้าย, จัดกึ่งกลาง, จัดชิดขอบขวา, จัดชิดขอบบน, จัดกึ่งกลางแนวตั้ง, จัดชิดขอบล่าง
 +
 +{{:impress:image205.png|}}
 +
 +{{:impress:image206.png|}} {{:impress:image208.png|}}
 +รูปแสดงการจัดวัตถุ 3 ชิ้นให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางกันและกัน
 +
 +    * ปุ่ม Arrange {{:impress:image210.png|}}  ทำหน้าที่จัดลำดับชั้นของวัตถุ วัตถุหรือภาพที่นำเข้ามาวางก่อน จะอยู่เลเยอร์ล่างสุด และถูกซ้อนด้วยวัตถุชิ้นที่นำเข้ามาภายหลัง แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนลำดับชั้นโดยเลือกวัตถุ แล้วคลิกปุ่ม Arrange เพื่อเลือกรูปแบบการจัดลำดับชั้นวัตถุ
 +
 +{{:impress:image211.png|}}
 +
 +    * คำสั่งจากการคลิกขวาที่วัตถุที่สำคัญได้แก่ คำสั่ง Flip ที่ช่วยกลับภาพซ้าย <-> ขวา และคำสั่ง Convert ที่ช่วยแปลงภาพให้มีรูปทรงแปลกๆ ออกไป เช่น คำสั่ง Convert, To 3D เป็นต้น
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.