This is an old revision of the document!
—-

เครื่องมือพิมพ์ข้อความ

  * คลิกเลือกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ   
  * นำเมาส์มาคลิก ณ จุดเริ่มต้น แล้วลากเพื่อสร้างกรอบข้อความ  
  * พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในกรอบข้อความ 


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.