This is an old revision of the document!
—-

จัดแต่งวัตถุ

วัตถุต่างๆ ที่นำเข้ามาใส่ในเอกสาร สามารถจัดแต่งเพิ่มเติมได้ โดย

  • นำเมาส์ไปคลิกเลือกวัตถุ ปรากฏแถบเครื่องมือชุด Picture

  • เลือกปุ่มเครื่องมือเพื่อจัดแต่งวัตถุที่ต้องการ

ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter)

ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter) ทำหน้าที่เติมลักษณะพิเศษ (Effect) ให้กับภาพ เช่นความนูนของภาพ, การเกลี่ยสีของภาพ


รูปภาพต้นฉบับ


รูปภาพที่กลับสี (Invert)

รูปภาพที่แปลงเป็นนูน รูปภาพที่ใช้เทคนิคลายเส้น

  • ปุ่มโหมดกราฟิก (Graphics Mode)


ทำหน้าที่กำหนดโหมดของภาพ เช่น โหมดปกติ, โหมดขาวดำ, โหมดลายน้ำ

  • ปุ่มควบคุมแม่สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)

ทำหน้าที่ควบคุมแม่สีของภาพ และสามารถเพิ่มหรือลดค่าแม่สีให้กับภาพนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนสีของภาพได้

  • ปุ่มโปร่งแสง (Transparent) ปุ่มควบคุมความโปร่งแสงของภาพ
  • ปุ่มควบคุมลักษณะเส้นขอบภาพ, สีพื้นภาพ และเงาภาพ
  • ปุ่มตัดส่วนของภาพ (Crop) ทำหน้าที่ตัดส่วนของภาพ โดยมีเครื่องมือสำหรับใช้เลื่อนเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการ


หากไม่ปรากฏแถบเครื่องมือ Picture ให้เปิดใช้งานจากคำสั่ง View, Toolbar, Picture


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.