Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp063 2009/09/13 00:07 impress:imp063 2010/12/11 10:20 current
Line 3: Line 3:
วัตถุต่างๆ ที่นำเข้ามาใส่ในเอกสาร สามารถจัดแต่งเพิ่มเติมได้ โดย วัตถุต่างๆ ที่นำเข้ามาใส่ในเอกสาร สามารถจัดแต่งเพิ่มเติมได้ โดย
    * นำเมาส์ไปคลิกเลือกวัตถุ ปรากฏแถบเครื่องมือชุด Picture     * นำเมาส์ไปคลิกเลือกวัตถุ ปรากฏแถบเครื่องมือชุด Picture
-    * เลือกปุ่มเครื่องมือเพื่อจัดแต่งวัตถุที่ต้องการ ดังนี้ 
-    * ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter)  ทำหน้าที่เติมลักษณะพิเศษ (Effect) ให้กับภาพ เช่นความนูนของภาพ, การเกลี่ยสีของภาพ 
-  
-รูปภาพต้นฉบับ รูปภาพที่กลับสี (Invert)  
-  
-รูปภาพที่แปลงเป็นนูน  รูปภาพที่ใช้เทคนิคลายเส้น   
-    * ปุ่มโหมดกราฟิก (Graphics Mode) +{{:impress:image152.png|}} 
- + 
 +    * เลือกปุ่มเครื่องมือเพื่อจัดแต่งวัตถุที่ต้องการ  
 + 
 +===== ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter) ===== 
 + 
 +ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter) {{:impress:image154.png|}} ทำหน้าที่เติมลักษณะพิเศษ (Effect) ให้กับภาพ เช่นความนูนของภาพ, การเกลี่ยสีของภาพ 
 + 
 +{{:impress:image155.png|}} 
 + 
 +{{:impress:image157.png|}} 
 +รูปภาพต้นฉบับ 
 + 
 +{{:impress:image158.png|}} 
 +รูปภาพที่กลับสี (Invert) {{:impress:image159.png|}} 
 + 
 +{{:impress:image160.png|}} 
 +รูปภาพที่แปลงเป็นนูน {{:impress:image162.png|}} 
 + 
 +{{:impress:image161.png|}} 
 +รูปภาพที่ใช้เทคนิคลายเส้น {{:impress:image163.png|}}  
 + 
 +===== ปุ่มโหมดกราฟิก (Graphics Mode) ===== 
ทำหน้าที่กำหนดโหมดของภาพ เช่น โหมดปกติ, โหมดขาวดำ, โหมดลายน้ำ ทำหน้าที่กำหนดโหมดของภาพ เช่น โหมดปกติ, โหมดขาวดำ, โหมดลายน้ำ
-    * ปุ่มควบคุมแม่สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน) +{{:impress:image164.png|}} 
 + 
 +===== ปุ่มควบคุมแม่สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน) ===== 
 + 
 +ปุ่มควบคุมแม่สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน) {{:impress:image165.png|}} 
 + 
 +{{:impress:image166.png|}} 
ทำหน้าที่ควบคุมแม่สีของภาพ และสามารถเพิ่มหรือลดค่าแม่สีให้กับภาพนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนสีของภาพได้ ทำหน้าที่ควบคุมแม่สีของภาพ และสามารถเพิ่มหรือลดค่าแม่สีให้กับภาพนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนสีของภาพได้
-    * ปุ่มโปร่งแสง (Transparent)  ปุ่มควบคุมความโปร่งแสงของภาพ 
-    * ปุ่มควบคุมลักษณะเส้นขอบภาพ, สีพื้นภาพ และเงาภาพ   
-    * ปุ่มตัดส่วนของภาพ (Crop)  ทำหน้าที่ตัดส่วนของภาพ โดยมีเครื่องมือสำหรับใช้เลื่อนเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการ 
-  
- หากไม่ปรากฏแถบเครื่องมือ Picture ให้เปิดใช้งานจากคำสั่ง View, Toolbar, Picture 
-  
 +===== ปุ่มโปร่งแสง (Transparent) =====
 +
 +ปุ่มโปร่งแสง (Transparent) {{:impress:image168.png|}}  ปุ่มควบคุมความโปร่งแสงของภาพ
 +
 +===== ปุ่มควบคุมลักษณะเส้นขอบภาพ, สีพื้นภาพ และเงาภาพ =====
 +
 +ปุ่มควบคุมลักษณะเส้นขอบภาพ, สีพื้นภาพ และเงาภาพ {{:impress:image169.png|}}
 +
 +===== ปุ่มตัดส่วนของภาพ (Crop) =====
 +
 +ปุ่มตัดส่วนของภาพ (Crop) {{:impress:image170.png|}}  ทำหน้าที่ตัดส่วนของภาพ โดยมีเครื่องมือสำหรับใช้เลื่อนเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการ
 +
 +
 +{{:impress:image007.jpg|}} หากไม่ปรากฏแถบเครื่องมือ Picture ให้เปิดใช้งานจากคำสั่ง View, Toolbar, Picture
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.