Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp056 2009/09/12 23:48 impress:imp056 2010/12/11 10:17 current
Line 1: Line 1:
====== ภาพสำเร็จรูป ====== ====== ภาพสำเร็จรูป ======
-โปรแกรม OpenOffice.org ได้เตรียมภาพสำเร็จรูปสำหรับใช้ตกแต่งเอกสาร สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Gallery   โปรแกรมจะแสดงภาพสำเร็จรูปดังนี้+โปรแกรม OpenOffice.org ได้เตรียมภาพสำเร็จรูปสำหรับใช้ตกแต่งเอกสาร สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Gallery {{:impress:image139.png|}} โปรแกรมจะแสดงภาพสำเร็จรูปดังนี้ 
 + 
 +{{:impress:image141.png|}}
การนำภาพสำเร็จมาใช้ก็เพียงแต่คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วลากมาวางบนเอกสาร การนำภาพสำเร็จมาใช้ก็เพียงแต่คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วลากมาวางบนเอกสาร
 +=== คลังภาพ ===
 +
 +  * [[http://www.openclipart.org/|OpenClipart.org]]
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.