This is an old revision of the document!
—-

ย้ายกรอบข้อความ

กรอบข้อความแต่ละกรอบ มีตำแหน่งในการแสดงผลเฉพาะตามแต่ Layout ที่เลือก แต่ก็สามารถปรับย้ายได้อิสระ โดยคลิกเลือกกรอบข้อความที่ต้องการย้าย แล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ลากไปปล่อย ณ ตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ


รูปแสดงกรอบข้อความในสภาวะปกติ


รูปแสดงกรอบข้อความในสภาวะการเลือก


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.