Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp041 2009/09/12 23:12 impress:imp041 2010/12/11 10:09 current
Line 3: Line 3:
กรอบข้อความต่างๆ ปกติจะมีมุมเป็นลักษณะเหลี่ยม ซึ่งสามารถปรับเป็นมุมมนได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Position and size… แล้วเลือกบัตรรายการ Slant & Corner Radius ปรับค่าความมนของมุนกรอบข้อความจากรายการ Corner radius กรอบข้อความต่างๆ ปกติจะมีมุมเป็นลักษณะเหลี่ยม ซึ่งสามารถปรับเป็นมุมมนได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Position and size… แล้วเลือกบัตรรายการ Slant & Corner Radius ปรับค่าความมนของมุนกรอบข้อความจากรายการ Corner radius
 +{{:impress:image105.png|}}
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.