This is an old revision of the document!
—-

กรอบข้อความมุมมน

กรอบข้อความต่างๆ ปกติจะมีมุมเป็นลักษณะเหลี่ยม ซึ่งสามารถปรับเป็นมุมมนได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Position and size… แล้วเลือกบัตรรายการ Slant & Corner Radius ปรับค่าความมนของมุนกรอบข้อความจากรายการ Corner radius


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.