Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp040 2009/09/12 23:09 impress:imp040 2010/12/11 10:08 current
Line 2: Line 2:
นอกจากปรับแต่งกรอบข้อความด้วยสี หรือลวดลาย ยังสามารถกำหนดลักษณะของเส้นขอบรอบกรอบข้อความ ด้วยคำสั่ง Format, Line… ซึ่งมีรายการเลือกดังนี้ นอกจากปรับแต่งกรอบข้อความด้วยสี หรือลวดลาย ยังสามารถกำหนดลักษณะของเส้นขอบรอบกรอบข้อความ ด้วยคำสั่ง Format, Line… ซึ่งมีรายการเลือกดังนี้
- + 
 +{{:impress:image103.png|}} 
    * บัตรรายการ Line เลือกลักษณะของเส้นขอบ     * บัตรรายการ Line เลือกลักษณะของเส้นขอบ
    * บัตรรายการ Line Styles ปรับแต่งลักษณะของเส้นขอบ     * บัตรรายการ Line Styles ปรับแต่งลักษณะของเส้นขอบ
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.