Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


impress:imp023 2009/09/12 22:28 impress:imp023 2010/12/11 10:03 current
Line 3: Line 3:
คำสั่งข้างต้นมีผลให้ทุกๆ สไลด์ในแฟ้มเอกสารเดียวกัน มีลักษณะพื้นสไลด์แบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามสามารถปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์แต่ละสไลด์แยกอิสระได้โดย คำสั่งข้างต้นมีผลให้ทุกๆ สไลด์ในแฟ้มเอกสารเดียวกัน มีลักษณะพื้นสไลด์แบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามสามารถปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์แต่ละสไลด์แยกอิสระได้โดย
    * คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการปรับเปลี่ยน เลือกคำสั่ง Format, Page…     * คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการปรับเปลี่ยน เลือกคำสั่ง Format, Page…
-    * เลือกบัตรรายการ Background จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ +    * เลือกบัตรรายการ Background จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ  
-เลือกรูปแบบของพื้นสไลด์จากรายการ + 
-     * None ไม่ต้องการพื้นสไลด์ +{{:impress:image039.png|}} 
-     * Color กำหนดให้สี เป็นพื้นสไลด์ + 
-     * Gradient กำหนดพื้นสไลด์เป็นแบบการไล่โทนสี +  * เลือกรูปแบบของพื้นสไลด์จากรายการ 
-     * Hatching กำหนดพื้นสไลด์ด้วยลวดลาย +       * None ไม่ต้องการพื้นสไลด์ 
-     * Bitmap เลือกรูปภาพเป็นพื้นสไลด์+       * Color กำหนดให้สี เป็นพื้นสไลด์ 
 +       * Gradient กำหนดพื้นสไลด์เป็นแบบการไล่โทนสี 
 +       * Hatching กำหนดพื้นสไลด์ด้วยลวดลาย 
 +       * Bitmap เลือกรูปภาพเป็นพื้นสไลด์
    * คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์ จะปรากฏกรอบตัวเลือกให้ปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์ทั้งหมด หรือเฉพาะสไลด์ที่เลือก     * คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์ จะปรากฏกรอบตัวเลือกให้ปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์ทั้งหมด หรือเฉพาะสไลด์ที่เลือก
 +{{:impress:image041.png|}}
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.