This is an old revision of the document!
—-

ปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์อิสระ

คำสั่งข้างต้นมีผลให้ทุกๆ สไลด์ในแฟ้มเอกสารเดียวกัน มีลักษณะพื้นสไลด์แบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามสามารถปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์แต่ละสไลด์แยกอิสระได้โดย

  • คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการปรับเปลี่ยน เลือกคำสั่ง Format, Page…
  • เลือกบัตรรายการ Background จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

เลือกรูปแบบของพื้นสไลด์จากรายการ

  • None ไม่ต้องการพื้นสไลด์
  • Color กำหนดให้สี เป็นพื้นสไลด์
  • Gradient กำหนดพื้นสไลด์เป็นแบบการไล่โทนสี
  • Hatching กำหนดพื้นสไลด์ด้วยลวดลาย
  • Bitmap เลือกรูปภาพเป็นพื้นสไลด์
  • คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์ จะปรากฏกรอบตัวเลือกให้ปรับเปลี่ยนพื้นสไลด์ทั้งหมด หรือเฉพาะสไลด์ที่เลือก
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.