This is an old revision of the document!
—-

ลบสไลด์

สไลด์บางสไลด์อาจจะผิดพลาด หรือไม่ต้องการใช้งาน สามารถลบทิ้งออกไปโดยเลือกสไลด์ที่ต้องการลบ จาก Slide Pane แล้วกดปุ่ม <Del>

สามารถเลือกสไลด์หลายๆ สไลด์ก่อนลบโดยการใช้ปุ่ม <Shift> หรือ <Ctrl> ช่วยในการเลือก


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.