This is an old revision of the document!
—-

ภาษา HTML

HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย

HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ WWW เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวางตามไปด้วย

Tag

Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

 • Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <P>, <BR> เป็นต้น
 • Tag เปิด/ปิด เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash ( / ) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น <B>…</B>, <BLINK>…</BLINK> เป็นต้น

Attributes

Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของ Tag จะต้องใส่ภายในเครื่องหมาย < > ในส่วน Tag เปิดเท่านั้น Tag คำสั่ง HTML แต่ละคำสั่ง จะมี Attribute แตกต่างกันไป และมีจำนวนไม่เท่ากัน การระบุ Attribute มากกว่า 1 Attribute ให้ใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น

เช่น Attributes ของ Tag เกี่ยวกับการจัดพารากราฟ คือ <P> ประกอบด้วย

ALIGN=“Left/Right/Center/Justify”

สามารถเขียนได้ดังนี้

<P ALIGN=“Left”>…</P>
หรือ
<P ALIGN=“Right”>…</P>
หรือ
<P ALIGN=“Center”>…</P>

กำหนดแบบอักษรให้กับเอกสารเว็บ

<font face=“แบบอักษร”>…</font> เช่น <font face=“Tahoma”>…</font>

 • ฟอนต์มาตรฐานสำหรับเอกสารเว็บ ควรประกอบด้วย Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi แต่การระบุด้วย CSS ให้ระบุเป็น Tahoma, “MS Sans Serif”, Thonburi

กำหนดสีให้กับข้อความ

<font color=“ชื่อสี หรือ รหัสสีฐาน 16”>…</font> เช่น

การกำหนดตัวอักษรให้มีความหนา

<B>…</B>

ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่ง ให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) มีจุดประสงค์เพื่อเน้นข้อความในประโยคนั้น

การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน

<I>…</I> ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่งให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบเอน (Italic)

การกำหนดขนาดของตัวอักษร

<FONT SIZE=“ค่ากำหนดขนาดของตัวอักษร”>…</FONT>

การกำหนดขนาดของตัวอักษรในเว็บเพจนั้น ขนาดของตัวอักษรกำหนดได้ 1 - 7

การขึ้นบรรทัดใหม่

โดยปกติแล้ว ภาษา HTML จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ ดังนั้นการขึ้นบรรทัดใหม่บนเว็บเพจ ต้องใช้คำสั่ง <BR>

ตาราง

โครงสร้างตารางโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ โดยช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันก็คือแถว และช่องข้อมูลที่อยู่ตรงกันในแนวตั้งก็คือ คอลัมน์นั่นเอง

 <TABLE> 
 <CAPTION>.........</CAPTION> 
   <TR> 
      <TH>.........</TH> 
      <TH>.........</TH> 
   </TR> 
   <TR> 
       <TD>.........</TD> 
       <TD>.........</TD> 
   </TR> 
   <TR> 
       <TD>.........</TD> 
       <TD>.........</TD> 
   </TR> 
 <TABLE> 

โดย

<TABLE> กำหนดการสร้างตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </TABLE>
<CAPTION> เป็นการกำหนดคำ หรือข้อความอธิบายตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </CAPTION>
<TR> (Table Row) เป็นการกำหนดแถวของตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </TR>
<TH> (Table Head) เป็นการกำหนดหัวเรื่องในคอลัมน์ และมีคำสั่งปิดคือ </TH>
<TD> (Table Data) เป็นการกำหนดข้อมูลในตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </TD> —-
ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.