คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

กำหนดแบบอักษรให้กับเอกสารเว็บ

<font face=“แบบอักษร”>…</font> เช่น <font face=“Tahoma”>…</font>

 • ฟอนต์มาตรฐานสำหรับเอกสารเว็บ ควรประกอบด้วย Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi แต่การระบุด้วย CSS ให้ระบุเป็น Tahoma, “MS Sans Serif”, Thonburi

กำหนดสีให้กับข้อความ

<font color=“ชื่อสี หรือ รหัสสีฐาน 16”>…</font> เช่น

การกำหนดตัวอักษรให้มีความหนา

<B>…</B>

ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่ง ให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) มีจุดประสงค์เพื่อเน้นข้อความในประโยคนั้น

การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน

<I>…</I> ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่งให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบเอน (Italic)

การกำหนดขนาดของตัวอักษร

<FONT SIZE=“ค่ากำหนดขนาดของตัวอักษร”>…</FONT>

การกำหนดขนาดของตัวอักษรในเว็บเพจนั้น ขนาดของตัวอักษรกำหนดได้ 1 - 7

การขึ้นบรรทัดใหม่

โดยปกติแล้ว ภาษา HTML จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ ดังนั้นการขึ้นบรรทัดใหม่บนเว็บเพจ ต้องใช้คำสั่ง <BR>

ตาราง

โครงสร้างตารางโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ โดยช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันก็คือแถว และช่องข้อมูลที่อยู่ตรงกันในแนวตั้งก็คือ คอลัมน์นั่นเอง

 <TABLE> 
 <CAPTION>.........</CAPTION> 
   <TR> 
      <TH>.........</TH> 
      <TH>.........</TH> 
   </TR> 
   <TR> 
       <TD>.........</TD> 
       <TD>.........</TD> 
   </TR> 
   <TR> 
       <TD>.........</TD> 
       <TD>.........</TD> 
   </TR> 
 <TABLE> 

โดย

<TABLE> กำหนดการสร้างตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </TABLE>
<CAPTION> เป็นการกำหนดคำ หรือข้อความอธิบายตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </CAPTION>
<TR> (Table Row) เป็นการกำหนดแถวของตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </TR>
<TH> (Table Head) เป็นการกำหนดหัวเรื่องในคอลัมน์ และมีคำสั่งปิดคือ </TH>
<TD> (Table Data) เป็นการกำหนดข้อมูลในตาราง และมีคำสั่งปิดคือ </TD>


ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.