Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


howto:font-installation 2010/12/18 08:15 howto:font-installation 2010/12/18 08:17 current
Line 25: Line 25:
  * [[openoffice:default-font|กรณีการกำหนด Default font ของ OpenOffice.org Writer]]   * [[openoffice:default-font|กรณีการกำหนด Default font ของ OpenOffice.org Writer]]
  * [[word2007:embed-font|การบันทึกแฟ้มเอกสารของ Microsoft Office Word 2007 พร้อมฝังฟอนต์ - Embed Font]]   * [[word2007:embed-font|การบันทึกแฟ้มเอกสารของ Microsoft Office Word 2007 พร้อมฝังฟอนต์ - Embed Font]]
 +
 +==== ปัญหาการฝังฟอนต์ในเอกสาร OpenOffice.org ====
 +
 +เนื่องจาก OpenOffice.org ยังไม่มีคำสั่งฝังฟอนต์ - Embed Font ดังนั้นในการส่งเอกสารที่ใช้ฟอนต์พิเศษ เช่น ไทยสารบรรณ ควรมีข้อความกำกับให้ผู้รับทราบการใช้ฟอนต์ การดาวน์โหลด และการติดตั้งฟอนต์ก่อนการเปิดแก้ไขหรือพิมพ์เอกสาร ดังนี้
 +
 +
 +  เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด
 +  วิธีการติดตั้งได้ที่  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.