This is an old revision of the document!
—-

การติดตั้งฟอนต์

ตามประกาศของ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2553 ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น พบว่ามีปัญหาสืบเนื่องคือการติดตั้งฟอนต์ดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ STKS ขอนำเสนอวิธีการติดตั้งฟอนต์โดยคร่าวๆ ดังนี้ (เนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมและระบบแตกต่างกันออกไป)

1) ดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บไซต์ของ NSTDA แนะนำเก็บไว้บน Desktop ของ Microsoft Windows

2) เื่มื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น .zip เช่น 2689_fonts.zip ดังนี้
3) Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ไอคอนไฟล์ .zip แล้วเลือกคำสั่ง 7zip, IZarc หรือ Winzip จากนั้นเลือกคำสั่งย่อย
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.