Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:0020 2009/11/02 22:58 gsdl:0020 2009/11/02 23:00 current
Line 19: Line 19:
{{:gsdl:image209.png|}} {{:gsdl:image209.png|}}
  * กรณีนี้จำเป็นต้องเพิ่มค่าควบคุมการแสดงผลให้กับฟอร์แมตอื่น โดย   * กรณีนี้จำเป็นต้องเพิ่มค่าควบคุมการแสดงผลให้กับฟอร์แมตอื่น โดย
-      * คลิกแท็บ Design เลือกรายการ Select plugin to add: เป็น UnknownPlug จากนั้นคลิกปุ่ม Add Plugin...+    * คลิกแท็บ Design เลือกรายการ Select plugin to add: เป็น UnknownPlug จากนั้นคลิกปุ่ม Add Plugin...
{{:gsdl:image211.png|}} {{:gsdl:image211.png|}}
-        * ปรากฏรายการควบคุมการแสดงผล ดังนี้+    * ปรากฏรายการควบคุมการแสดงผล ดังนี้
{{:gsdl:image213.png|}} {{:gsdl:image213.png|}}
-      * เพิ่ม UnknownPlug สำหรับแสดงผล MPEG+    * เพิ่ม UnknownPlug สำหรับแสดงผล MPEG
      * กำหนดค่าfile_format เป็น MPEG       * กำหนดค่าfile_format เป็น MPEG
      * กำหนดค่า mime_type เป็น video/mpeg       * กำหนดค่า mime_type เป็น video/mpeg
-      * เพิ่ม UnknownPlug สำหรับแสดงผล MPEG+    * เพิ่ม UnknownPlug สำหรับแสดงผล MPEG
      * กำหนดค่าfile_format เป็น Flash       * กำหนดค่าfile_format เป็น Flash
      * กำหนดค่า mime_type เป็น application/x-shockwave-flash       * กำหนดค่า mime_type เป็น application/x-shockwave-flash
-      * สั่ง Build Collection แล้ว Preview +    * สั่ง Build Collection แล้ว Preview

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.