Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:0019 2009/11/02 22:43 gsdl:0019 2009/11/02 22:44 current
Line 33: Line 33:
{{:gsdl:image197.png|}} {{:gsdl:image197.png|}}
- +
  * GreenStone จะสำรวจและเก็บข้อมูลจาก URL ที่ระบุ และแสดงผลผ่านแท็บ Gather ในส่วน Downloaded Files   * GreenStone จะสำรวจและเก็บข้อมูลจาก URL ที่ระบุ และแสดงผลผ่านแท็บ Gather ในส่วน Downloaded Files
{{:gsdl:image200.jpg|}} {{:gsdl:image200.jpg|}}
- +
  * สร้างคลังข้อมูลออนไลน์จากเว็บ ก็ทำได้โดยเลือกโฟลเดอร์ englishhistory.netแล้วลากมาวางในรายการ Collection (จอภาพด้านขวา)   * สร้างคลังข้อมูลออนไลน์จากเว็บ ก็ทำได้โดยเลือกโฟลเดอร์ englishhistory.netแล้วลากมาวางในรายการ Collection (จอภาพด้านขวา)
{{:gsdl:image202.jpg|}} {{:gsdl:image202.jpg|}}
- +
  * เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง Collection ได้แล้ว ให้คลิกที่แท็บ Create และคลิกที่ปุ่ม Build Collection   * เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง Collection ได้แล้ว ให้คลิกที่แท็บ Create และคลิกที่ปุ่ม Build Collection
{{:gsdl:image204.jpg|}} {{:gsdl:image204.jpg|}}
- +
  * รอสักครู่ จึงคลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์   * รอสักครู่ จึงคลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.