Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:0019 2009/08/17 23:57 gsdl:0019 2009/11/02 22:44 current
Line 13: Line 13:
==== ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Collection ==== ==== ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Collection ====
-  - เข้าสู่ GreenStone Librarian Interface +  * เข้าสู่ GreenStone Librarian Interface 
-  - สร้างชุดข้อมูลใหม่ (Collection) โดยคลิกเลือกรายการ Documents in Greenstone Collectionsแล้วคลิกเมนูคำสั่ง File, New... +  * สร้างชุดข้อมูลใหม่ (Collection) โดยคลิกเลือกรายการ Documents in Greenstone Collectionsแล้วคลิกเมนูคำสั่ง File, New... 
-  + 
-  - ระบุชื่อ Collection ในรายการ Collection title: เช่น English History +{{:gsdl:image193.png|}} 
-  - ระบุคำอธิบาย Collection ในรายการ Description of content +  * ระบุชื่อ Collection ในรายการ Collection title: เช่น English History 
-  - จากนั้นคลิกปุ่ม OK+  * ระบุคำอธิบาย Collection ในรายการ Description of content 
 +  * จากนั้นคลิกปุ่ม OK
==== ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ ==== ==== ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ ====
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุ URL เพื่อให้ GreenStone เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการแล้วสำรวจข้อมูลของเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเตรียมทำ Collection โดย ขั้นตอนนี้เป็นการระบุ URL เพื่อให้ GreenStone เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการแล้วสำรวจข้อมูลของเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเตรียมทำ Collection โดย
-  - คลิกที่แท็บรายการ Download  +  * คลิกที่แท็บรายการ Download 
-  - ระบุ url ของเว็บไซต์ในรายการ url แล้วคลิกปุ่ม Download  + 
- * URL เช่น http://englishhistory.net/tudor/citizens/  +{{:gsdl:image195.png|}} 
- * Depth เป็น 1 +  * ระบุ url ของเว็บไซต์ในรายการ url แล้วคลิกปุ่ม Download  
- * คลิกเลือก below +   * URL เช่น http://englishhistory.net/tudor/citizens/  
-  +   * Depth เป็น 1 
-  - GreenStone จะสำรวจและเก็บข้อมูลจาก URL ที่ระบุ และแสดงผลผ่านแท็บ Gather ในส่วน Downloaded Files +   * คลิกเลือก below 
-  + 
-  - สร้างคลังข้อมูลออนไลน์จากเว็บ ก็ทำได้โดยเลือกโฟลเดอร์ englishhistory.netแล้วลากมาวางในรายการ Collection (จอภาพด้านขวา) +{{:gsdl:image197.png|}} 
-  + 
-  - เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง Collection ได้แล้ว ให้คลิกที่แท็บ Create และคลิกที่ปุ่ม Build Collection +  * GreenStone จะสำรวจและเก็บข้อมูลจาก URL ที่ระบุ และแสดงผลผ่านแท็บ Gather ในส่วน Downloaded Files 
-  + 
-  - รอสักครู่ จึงคลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์+{{:gsdl:image200.jpg|}} 
 + 
 +  * สร้างคลังข้อมูลออนไลน์จากเว็บ ก็ทำได้โดยเลือกโฟลเดอร์ englishhistory.netแล้วลากมาวางในรายการ Collection (จอภาพด้านขวา) 
 + 
 +{{:gsdl:image202.jpg|}} 
 + 
 +  * เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง Collection ได้แล้ว ให้คลิกที่แท็บ Create และคลิกที่ปุ่ม Build Collection 
 + 
 +{{:gsdl:image204.jpg|}} 
 + 
 +  * รอสักครู่ จึงคลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
 + 
 +{{:gsdl:image205.png|}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.