Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:0017 2009/08/17 23:37 gsdl:0017 2009/09/16 13:40 current
Line 3: Line 3:
การนำเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการนำเสนอในลักษณะต่างๆ โดยภาพที่ได้มานั้นมีทั้งจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) และแนวของภาพ (Orientation) เมื่อมีการนำภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆ จึงควรมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้การแสดงผลสามารถแสดงได้รวดเร็ว, การเก็บบันทึกประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึก การนำเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการนำเสนอในลักษณะต่างๆ โดยภาพที่ได้มานั้นมีทั้งจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) และแนวของภาพ (Orientation) เมื่อมีการนำภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆ จึงควรมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้การแสดงผลสามารถแสดงได้รวดเร็ว, การเก็บบันทึกประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึก
-ตารางแสดงการจัดเตรียมภาพในกรณีต่างๆ+{{:gsdl:image-spec.png|}}
-พี่หมี เพิ่มตารางเข้ามาในนี้ด้วย +===== Format ===== 
-Format รูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ โดยปกติไฟล์ภาพจะมีขนาดโตมาก การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอจะช่วยให้ภาพมีขนาด (File Size) เล็กลง โดยคงความคมชัดไว้ในระดับดี อันเป็นการประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดี  + 
-TIFF รูปแบบของการจัดเก็บภาพแบบ Tagged-Image File Format ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เลเยอร์ (Layer), Annotation, โหมดภาพทั้งระบบ CMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามต้นฉบับเดิมของภาพ จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บบันทึกภาพต้นฉบับ และภาพสำหรับใช้ประกอบการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .tif +รูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ โดยปกติไฟล์ภาพจะมีขนาดโตมาก การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอจะช่วยให้ภาพมีขนาด (File Size) เล็กลง โดยคงความคมชัดไว้ในระดับดี อันเป็นการประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดี  
-Resolution ภาพจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ จะเป็นภาพแบบบิตแมป (Bitmap) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ ดังนั้นการกำหนดความละเอียดของภาพที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกได้เป็นอย่างดี หน่วยของความละเอียดเรียกว่า จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch หรือ Pixel per Inch) ทั้งนี้ภาพต้นฉบับที่ได้จากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดความละเอียดไว้ที่ 300 dpi ไว้ก่อน แล้วค่อยทำการเปลี่ยนความละเอียดให้เหมาะสมต่อไปดังรายการที่กำหนด + 
-Size หมายถึงขนาดของภาพที่วัดในหน่วย Pixel ประกอบด้วยค่าความกว้าง (Width) และความยาว (Height) ของภาพ ขนาดของภาพมีส่วนสัมพันธ์กับการนำภาพไปใช้งาน โดยภาพต้นฉบับทั้งจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดขนาดภาพให้โตเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับ ทั้งนี้ไม่ควรต่ำกว่า 1024 768 pixels และปรับลดลงตามลักษณะการนำไปใช้ที่กำหนดในรายการข้างต้น +==== TIFF ==== 
-From หมายถึงการได้มาของภาพ อันประกอบด้วยภาพจากกล้องบันทึกภาพดิจิทัล และภาพจากเครื่องกราดภาพ + 
-    * ในกรณีที่ใช้กล้องบันทึกภาพดิจิทัล ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 768 pixels แบบ Fine Image  +รูปแบบของการจัดเก็บภาพแบบ Tagged-Image File Format ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เลเยอร์ (Layer), Annotation, โหมดภาพทั้งระบบ CMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามต้นฉบับเดิมของภาพ จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บบันทึกภาพต้นฉบับ และภาพสำหรับใช้ประกอบการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .tif 
-    * ภาพจากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 768 pixels หรือกำหนด % ของการสแกนภาพไว้ประมาณ 150 – 250% ของภาพถ่ายต้นฉบับ และกำหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพไว้ที่ 300 dpi  + 
-File Name ภาพที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีหลักการตั้งชื่อที่แตกต่างจากปกติ โดยมีหลักดังนี้ +===== Resolution ===== 
-    * ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีช่องว่าง หรือเครื่องหมายใดๆ ยกเว้น Dash (-) โดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย underscore “_” เพราะจะสรางปญหาเมื่อเปนสวนหนึ่งของ URL+ 
 +ภาพจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ จะเป็นภาพแบบบิตแมป (Bitmap) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ ดังนั้นการกำหนดความละเอียดของภาพที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกได้เป็นอย่างดี หน่วยของความละเอียดเรียกว่า จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch หรือ Pixel per Inch) ทั้งนี้ภาพต้นฉบับที่ได้จากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดความละเอียดไว้ที่ 300 dpi ไว้ก่อน แล้วค่อยทำการเปลี่ยนความละเอียดให้เหมาะสมต่อไปดังรายการที่กำหนด 
 + 
 +===== Size ===== 
 + 
 +หมายถึงขนาดของภาพที่วัดในหน่วย Pixel ประกอบด้วยค่าความกว้าง (Width) และความยาว (Height) ของภาพ ขนาดของภาพมีส่วนสัมพันธ์กับการนำภาพไปใช้งาน โดยภาพต้นฉบับทั้งจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดขนาดภาพให้โตเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับ ทั้งนี้ไม่ควรต่ำกว่า 1024 x 768 pixels และปรับลดลงตามลักษณะการนำไปใช้ที่กำหนดในรายการข้างต้น 
 + 
 +===== From ===== 
 + 
 +หมายถึงการได้มาของภาพ อันประกอบด้วยภาพจากกล้องบันทึกภาพดิจิทัล และภาพจากเครื่องกราดภาพ 
 +    * ในกรณีที่ใช้กล้องบันทึกภาพดิจิทัล ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 x 768 pixels แบบ Fine Image  
 +    * ภาพจากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 x 768 pixels หรือกำหนด % ของการสแกนภาพไว้ประมาณ 150 – 250% ของภาพถ่ายต้นฉบับ และกำหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพไว้ที่ 300 dpi  
 +===== File Name ===== 
 + 
 +ภาพที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีหลักการตั้งชื่อที่แตกต่างจากปกติ โดยมีหลักดังนี้ 
 +    * ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีช่องว่าง หรือเครื่องหมายใดๆ ยกเว้น Dash (-) โดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย underscore “_” เพราะจะสร้างปัญหาเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ URL
    * หากเป็นชุดของภาพ ให้ระบุ Series ด้วยตัวเลขในรูปแบบ xxx     * หากเป็นชุดของภาพ ให้ระบุ Series ด้วยตัวเลขในรูปแบบ xxx
    * ส่วนขยายของไฟล์ จะระบุอัตโนมัติตามฟอร์แมตของภาพที่เลือกใช้     * ส่วนขยายของไฟล์ จะระบุอัตโนมัติตามฟอร์แมตของภาพที่เลือกใช้
-Folder การตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับแยกประเภทของภาพตามรูปแบบการใช้งาน+ 
 +===== Folder ===== 
 + 
 +การตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับแยกประเภทของภาพตามรูปแบบการใช้งาน

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.