This is an old revision of the document!
—-

รูปภาพดิจิทัล

การนำเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการนำเสนอในลักษณะต่างๆ โดยภาพที่ได้มานั้นมีทั้งจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) และแนวของภาพ (Orientation) เมื่อมีการนำภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆ จึงควรมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้การแสดงผลสามารถแสดงได้รวดเร็ว, การเก็บบันทึกประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึก

ตารางแสดงการจัดเตรียมภาพในกรณีต่างๆ

ภาพต้นฉบับ ภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพสำหรับ
Digital Archive Presentation Database Website Preview
Format JPEG, TIFF TIFF JPEG JPEG JPEG PNG, JPEG, GIF PNG, JPEG, GIF
Resolution Up to 350 dpi Up to 350 dpi 72 dpi 72 dpi 72 dpi 72 dpi 72 dpi
Size Up to
1840  1232 pixels Up to
1840  1232 pixels Up to
1024  768 pixels Up to
1024  768 pixels  300  250 pixels  300  250 pixels  100  100 pixels
From Digital Camera, Scanner Image Editor
Folder original DTP archive present database web preview
File Name ตามจริง เปลี่ยนตามข้อกำหนด โดยแยกเป็นโฟลเดอร์เฉพาะ

Format รูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ โดยปกติไฟล์ภาพจะมีขนาดโตมาก การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอจะช่วยให้ภาพมีขนาด (File Size) เล็กลง โดยคงความคมชัดไว้ในระดับดี อันเป็นการประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดี
TIFF รูปแบบของการจัดเก็บภาพแบบ Tagged-Image File Format ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เลเยอร์ (Layer), Annotation, โหมดภาพทั้งระบบ CMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามต้นฉบับเดิมของภาพ จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บบันทึกภาพต้นฉบับ และภาพสำหรับใช้ประกอบการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .tif
Resolution ภาพจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ จะเป็นภาพแบบบิตแมป (Bitmap) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ ดังนั้นการกำหนดความละเอียดของภาพที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกได้เป็นอย่างดี หน่วยของความละเอียดเรียกว่า จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch หรือ Pixel per Inch) ทั้งนี้ภาพต้นฉบับที่ได้จากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดความละเอียดไว้ที่ 300 dpi ไว้ก่อน แล้วค่อยทำการเปลี่ยนความละเอียดให้เหมาะสมต่อไปดังรายการที่กำหนด
Size หมายถึงขนาดของภาพที่วัดในหน่วย Pixel ประกอบด้วยค่าความกว้าง (Width) และความยาว (Height) ของภาพ ขนาดของภาพมีส่วนสัมพันธ์กับการนำภาพไปใช้งาน โดยภาพต้นฉบับทั้งจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดขนาดภาพให้โตเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับ ทั้งนี้ไม่ควรต่ำกว่า 1024  768 pixels และปรับลดลงตามลักษณะการนำไปใช้ที่กำหนดในรายการข้างต้น
From หมายถึงการได้มาของภาพ อันประกอบด้วยภาพจากกล้องบันทึกภาพดิจิทัล และภาพจากเครื่องกราดภาพ
 ในกรณีที่ใช้กล้องบันทึกภาพดิจิทัล ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024  768 pixels แบบ Fine Image
 ภาพจากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024  768 pixels หรือกำหนด % ของการสแกนภาพไว้ประมาณ 150 – 250% ของภาพถ่ายต้นฉบับ และกำหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพไว้ที่ 300 dpi
File Name ภาพที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีหลักการตั้งชื่อที่แตกต่างจากปกติ โดยมีหลักดังนี้
 ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีช่องว่าง หรือเครื่องหมายใดๆ ยกเว้น Dash (-) โดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย underscore “_” เพราะจะสรางปญหาเมื่อเปนสวนหนึ่งของ URL
 หากเป็นชุดของภาพ ให้ระบุ Series ด้วยตัวเลขในรูปแบบ xxx
 ส่วนขยายของไฟล์ จะระบุอัตโนมัติตามฟอร์แมตของภาพที่เลือกใช้
Folder การตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับแยกประเภทของภาพตามรูปแบบการใช้งานPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.