Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:0015 2009/08/17 23:17 gsdl:0015 2009/08/17 23:17 current
Line 9: Line 9:
  * โดยมากกล้องดิจิทัล จะมีจอภาพ LCD สำหรับแสดงผลภาพทั้งขณะถ่าย หลังถ่าย ซึ่งการทำงานส่วนนี้จะทำให้แบตเตอรรี่ถูกใช้งานมาก ดังนั้นหากมีช่องเลนส์มองถ่ายภาพ ควรปิดจอภาพ LCD แล้วใช้ช่องมองภาพในการถ่ายภาพแทน   * โดยมากกล้องดิจิทัล จะมีจอภาพ LCD สำหรับแสดงผลภาพทั้งขณะถ่าย หลังถ่าย ซึ่งการทำงานส่วนนี้จะทำให้แบตเตอรรี่ถูกใช้งานมาก ดังนั้นหากมีช่องเลนส์มองถ่ายภาพ ควรปิดจอภาพ LCD แล้วใช้ช่องมองภาพในการถ่ายภาพแทน
  * ไม่ควรถ่ายภาพในสถานที่ที่มีแสงจ้ามาก   * ไม่ควรถ่ายภาพในสถานที่ที่มีแสงจ้ามาก
-    * ใช้แฟลซให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างคมชัด +  * ใช้แฟลซให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างคมชัด 
-   * ไม่ถ่ายภาพสะท้อน หรือผ่านกระจก+ * ไม่ถ่ายภาพสะท้อน หรือผ่านกระจก
เมื่อได้ภาพที่ต้องการ สามารถโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้สะดวกเช่นกัน (แม้ว่าจะต้องพกพาอุปกรณ์เสริมอีกหลายชิ้น) แม้ว่าแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่นบางรุ่นบันทึกลงแผ่นดิสก์ 3.5 นิ้วก็สามารถนำแผ่นดิสก์มาใส่ใน Disk Drive แล้วเรียกใช้งานได้ทันที สำหรับปัจจุบันนิยมถ่ายโอนผ่าน USB Port ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะ (Driver) ซึ่งใช้งานได้ง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถแนะนำในเอกสารนี้ได้ แต่ผู้เขียนหวังว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาจากเอกสารคู่มือที่แนบมากับกล้องที่ท่านซื้อ เมื่อได้ภาพที่ต้องการ สามารถโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้สะดวกเช่นกัน (แม้ว่าจะต้องพกพาอุปกรณ์เสริมอีกหลายชิ้น) แม้ว่าแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่นบางรุ่นบันทึกลงแผ่นดิสก์ 3.5 นิ้วก็สามารถนำแผ่นดิสก์มาใส่ใน Disk Drive แล้วเรียกใช้งานได้ทันที สำหรับปัจจุบันนิยมถ่ายโอนผ่าน USB Port ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะ (Driver) ซึ่งใช้งานได้ง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถแนะนำในเอกสารนี้ได้ แต่ผู้เขียนหวังว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาจากเอกสารคู่มือที่แนบมากับกล้องที่ท่านซื้อ

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.