วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อลง DC

การระบุดับลินคอร์ในเอกสารเว็บ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา หรือเรื่องที่นำมาจัดทำเป็นเอกสารเว็บตามหลักบรรณารักษศาสตร์ เพื่อให้การสืบค้นเอกสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาส่วนนี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา/เรื่อง เพื่อจัดทำดับลินคอร์เฉพาะ element หลัก 15 elements เป็นหลักก่อน เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับดับลินคอร์

ตัวอย่าง หนังสือ “ท่องแดนวิทยาศาสตร์” ของ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลใส่ในคลังเอกสาร จะต้องระบุ element ของดับลินคอร์ ดังนี้

Element Value
Title ท่องแดนวิทยาศาสตร์
Creator ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
Subject -วิทยาศาสตร์
-นักวิทยาศาสตร์
-ยงยุทธ ยุทธวงศ์, 2487-
Description เนื้อหารวบรวมจากผลงานบางส่วนของ ศ. ดร. ยงยุทธ
ยุทธวงศ์ ช่วง 35 ปีที่ผ่านมา (2512-2547) นำเสนอชีวิต แนวคิด ในวัยเด็ก จนมาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย และนักวิจัยของประชาคมโลก รวมถึงการมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
Publisher สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
Contributor -สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการสร้างสรรค์วรรณกรรมสู่สาธารณชน
-สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
Date 2550-09-04
Type text
Format text/pdf ; …Kbytes
Identifier
Source สแกน (Scan) มาจากหนังสือ “ท่องแดนวิทยาศาสตร์” ในรูปสื่อตีพิมพ์
เลขเรียกหนังสือ คือ “509.2 ย127ท 2547”
Language tha
Coverage รวมงานเขียนบางส่วนของ ศ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ช่วง พ.ศ.2512-2547
Right สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.