การออกแบบพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัล

การเริ่มต้นทำงานกับ Greenstone ควรมีกระบวนการที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเมทาดาทาและข้อมูลดิจิทัลที่หลากหลาย โดยกระบวนการออกแบบพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลแบ่งได้ดังนี้

  1. การวางแผน/วิเคราะห์ (Plan & Analyst) การวางแผนเกี่ยวกับชุดข้อมูลดิจิทัล (Collection) และการวิเคราะห์เมทาดาทาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก Greenstone รองรับเมทาดาทาที่หลากหลายมาตรฐาน
  2. การจัดเตรียมข้อมูลดิจิทัล และพัฒนาชุดเมทาดาทา (Prepare) เป็นการคัดเลือกข้อมูลดิจิทัล ซึ่งสามารถคัดเลือกได้ทั้งแฟ้มข้อความ แฟ้มเอกสาร แฟ้มรูปภาพ แฟ้มสื่อมีเดียต่างๆ โดยแต่ละแฟ้มควรกำหนดเมทาดาทาของเอกสาร (Document Metadata) กำกับแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม รวมทั้งการสร้างชุดเมทาดาทา (Metadata Set) กรณีที่ข้อมูลดิจิทัลนั้นๆ ยังไม่มีชุดเมทาดาทาพร้อมใช้ใน Greenstone
  3. พัฒนาชุดข้อมูลดิจิทัล (Develop) การนำแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้เข้าสู่ Greenstone และกำกับด้วยเมทาดาทาตามระบบของ Greenstone รวมทั้งการออกแบบพัฒนาหน้าเว็บของชุดข้อมูลดิจิทัลให้ตรงกับที่ต้องการ
  4. เผยแพร่ผลงาน (Publish) นำเสนอ Collection ที่ออกแบบพัฒนาแล้วเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ
  5. ประเมินและติดตามผล (Evaluate & Feedback) ทุกๆ กระบวนการควรมีการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล และปรับปรุง


รูปภาพแสดงผังกระบวนการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.