Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:การเลือกเอกสารใส่-collection 2009/08/12 22:57 gsdl:การเลือกเอกสารใส่-collection 2009/09/16 13:08 current
Line 1: Line 1:
====== การเลือกเอกสารใส่ Collection ====== ====== การเลือกเอกสารใส่ Collection ======
-การเลือกเอกสารใส่ Collection +การเลือกเอกสารใส่ Collection มีหลักการดังนี้ 
-  - เตรียมเอกสาร หรือเลือกเอกสารที่ต้องการนำเข้า Collection+ 
 +  * เตรียมเอกสาร หรือเลือกเอกสารที่ต้องการนำเข้า Collection
    * ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือผสมตัวเลข     * ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือผสมตัวเลข
    * ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _     * ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _
    * ไม่ควรยาวมากเกินไป     * ไม่ควรยาวมากเกินไป
-  - เลือกไฟล์จากไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เตรียม โดยคลิกรายการ Local Filespace หรือ Home Folder +  * เลือกไฟล์จากไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เตรียม โดยคลิกรายการ Local Filespace หรือ Home Folder 
-  - ลากไฟล์เอกสารที่เลือกไปปล่อยในพื้นที่ด้านขวา  +  * ลากไฟล์เอกสารที่เลือกไปปล่อยในพื้นที่ด้านขวา  
-   * ไฟล์ตัวอย่างอยู่ในโฟลเดอร์ data\word + 
-  - คลิกแท็บ Create แล้วคลิกปุ่ม Build Collection เพื่อสร้าง Collection +{{:gsdl:image080.png?600|}} 
-  - คลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์+ 
 +  * คลิกแท็บ Create แล้วคลิกปุ่ม Build Collection เพื่อสร้าง Collection 
 + 
 +{{:gsdl:image082.png?600|}} 
 + 
 +  * คลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
 + 
 +{{:gsdl:image088.png?600|}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.