การปรับแก้ไข GSDL Homepage

Logo GSDL

Logo GSDL –> images/gsdlhead.gif

การแก้ไขได้ง่ายๆ ก็คือ สร้างภาพใหม่ แล้วบันทึกกลับไปที่ images/gsdlhead.gif

หรือจะสร้างด้วยชื่อและฟอร์แมตอื่น แต่ให้บันทึกไว้ที่ images/ เช่นเดิม จากนั้นแก้ไขแฟ้ม C:\Program Files\Greenstone\macros\home.dm โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ gsdlhead.gif เป็นชื่อแฟ้มภาพใหม่ บันทึกแฟ้ม home.dm แล้ว Restart Library เพื่อแสดงผลที่ปรากฏ

คำสั่้งของ GSDL

คำสั่งควบคุมของ GSDL เป็นการผสมผสานของภาษา HTML และชุดคำสั่งเฉพาะของ GSDL ที่เรียกว่า macro โดย macro จะกำกับด้วยเครื่องหมาย underscore _ และระบุคำสั่งของ macro ซึ่งเป็น actions หรือ statements ภายในเครื่องหมาย curly brackets { }

ตัวอย่าง macro ควบคุมการแสดง Logo ของ GSDL

 _imagecollection_ {<img src="_httpimg_/mydl.jpg" alt="_textdescrgreenstone_">} 

จากตัวอย่าง

  • _imagecollection_ เป็นชื่อ macro สำหรับแสดงภาพประกอบ Collection ที่สร้างด้วย GSDL
  • {<img src=“_httpimg_/mydl.jpg” alt=“_textdescrgreenstone_”>} เป็นคำสั่งของ macro _imagecollection_ ที่ใช้แสดงภาพชื่อ mydl.jpg ซึ่งเก็บไว้ที่ folder ซึ่งถูกควบคุมด้วย macro _httpimg_

ไฟล์ macro ที่ควรรู้จัก

base.dm - macros used globally or applicable to all pages
style.dm - controls the display style of each page
english.dm- the texts in English for entire pages
english2.dm - the description about homepage
home.dm - appearance of homepage
query.dm - appearance of search page

การปรับแก้ไขภาพกราฟิกอย่างง่าย

การปรับแก้ไขภาพกราฟิกอย่างง่าย ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ดังต่อไปนี้

แต่ถ้าออกแบบและบันทึกด้วยชื่อแฟ้ม/ฟอร์แมตอื่น ก็ให้ปรับแก้ไขได้จาก macro _cssheader_ ในไฟล์ style.dm

ปรับแต่งลักษณะหน้าเว็บด้วย CSS

การปรับแต่งลักษณะหน้าเว็บนอกจากการปรับเรื่อง Graphics แล้วยังต้องเกี่ยวข้องกับ CSS ที่ใช้ควบคุมการจัดหน้าเว็บด้วย โดยไฟล์ที่ควบคุม คือ images\style.css

ปรับแก้ไขการแสดง/ไม่แสดงแถบสีเขียว และเมนูเลือก

ปรับแก้ไขจาก home.dm

GSDL Main Title

GSDL กำหนด Page Title ไว้ใน macro _textdescrgreenstone_ ของไฟล์ english.dm

ข้อความอธิบายเว็บในหน้า Home

ข้อความอธิบายเว็บในหน้า Home กำกับด้วย macro _textaboutgreenstone_ ซึ่งเก็บไว้ใน english2.dm

ข้อความ Footer

การระบุ Footer ให้แก้ไข macro _pagefooterextra_ ซึ่งเป็น macro ย่อยของ _footer_ จากไฟล์ style.dm

ปรับแก้ไขการแสดง/ไม่แสดงปุ่ม Help/Preference

การแสดงหรือไม่แสดงปุ่ม Help/Preference ให้แก้ไขจากไฟล์ home.dm

โดยลบ _helplink_ หรือ _preflink_ ออก


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ืทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.