This is an old revision of the document!
—-

Heaven Light Effect

ตัวอย่างการเพิ่มแสงให้กับภาพด้วย Adobe PhotoShop จากตัวอย่างภาพ 2 ภาพดังนี้

ภาพต้นฉบับ

ขั้นเตรียมการ

1) เปิดภาพต้นฉบับที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง

ปรับแก้ไขท้องฟ้า

ฝึกใช้คำสั่งการสร้าง Selection ให้กับท้องฟ้าเดิมจากภาพด้วยคำสั่ง Color Range และ Magic Wand รวมทั้งการใส่ Effect ท้องฟ้าด้วย Filter Clouds

1) เลือกเมนู Select, Color Range…

Color Range

2) เลือกรายการ Select เป็น Sampled Color
3) เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่พื้นที่ท้องฟ้าบนภาพเดิม เมื่อคลิกปุ่ม Ok จะปรากฏ Selection ดังนี้

Selection จาก Color Range

4) จากภาพจะพบว่า Selection ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ปรับเพิ่ม Selection โดยเลือกเครื่องมือ Magic Wand แล้วใช้ปุ่ม Shift ช่วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ Selection โดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะคลิก Magic Wand ไปยังพื้นที่ท้องฟ้าส่วนอื่นๆ จะพบว่า Selection มีการขยาย

Color Range

5) เลือกสี Foreground/Background เป็นน้ำเงิน/ขาว แล้วเลือกคำสั่ง Filter, Render, Clouds เพื่อเปลี่ยนสีท้องฟ้าจาก Selection ที่เลือก

หมายเหตุ สามารถใช้เทคนิค Copy/Paste ภาพท้องฟ้า/ก้อนเมฆจากภาพอื่นมาตกแต่งประกอบได้

เติม Effect แสง

1) สร้างเลเยอร์ใหม่
2) เลือกสี Foreground/Background เป็นค่าสี Default คือ ดำ/ขาว
3) เลือกเครื่องมือ Gradient gradient tool
4) เลือกรูปแบบการใช้เครื่องมือ Gradient เป็น Reflected Gradient และ Difference mode

Gradient Mode

5) ลากเครื่องมือ Gradient จากซ้าย/ขวา แล้วปรับค่า Blending Mode ของเลเยอร์เป็น Overlay
6) ลากเครื่องมือ Gradient จากซ้าย/ขวาซ้ำหลายๆ ครั้งจนได้มิติแสงที่ส่องจากบนลงล่างตามต้องการ
ึ7) ใช้ Eraser ลบแสง ณ พื้นที่ที่ไม่ต้องการ

Final Heaven Light Effect

ขั้นตรวจสอบค่าบันทึกของ Action

1) ตรวจสอบรายการบันทึกต่างๆ จากบัตรรายการ Action

2) ถ้ารายการใดผิดพลาด สามารถลบทิ้งโดยคลิกเลือกรายการ แล้วคลิกปุ่ม Trash (ถังขยะ)

การใช้งาน Action เพื่อย่อภาพหลายๆ ภาพพร้อมๆ กัน

1) เตรียมรูปภาพ โดยคัดลอกภาพที่ต้องการย่อขนาดมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์เดียวกัน เช่น โฟลเดอร์ชื่อ text picture
2) เลือกเมนูคำสั่ง File, Automate, Batch…
3) เลือกรายการ Action ดังตัวอย่าง

4) เลือกโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับจากรายการ Source ดังตัวอย่าง

  • Source เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น
  • Choose เลือกโฟลเดอร์ภาพที่เตรียมไว้
  • คลิกเลือก Override Action “Open” Commands เพื่อให้คำสั่ง Open เปลี่ยนไปตามสภาพไฟล์จริงที่มีในโฟลเดอร์
  • คลิกเลือก Include All Subfolders คลิกเลือกเมื่อมีโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ภาพ และให้คำสั่งมีผลต่อภาพใน Sub-Folder ด้วย

5) เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับบันทึกภาพที่ย่อแล้ว จากรายการ Destination ดังตัวอย่าง

  • Destination เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น
  • Choose เลือกโฟลเดอร์ภาพที่ต้องการนำภาพที่ย่อแล้ว ไปจัดเก็บ อาจจะเป็นโฟลเดอร์เดียวกับ Source ก็ได้
  • คลิกเลือก Override Action “Save As” Commands เพื่อให้คำสั่ง Save As เปลี่ยนไปตามสภาพไฟล์จริงที่มีในโฟลเดอร์
  • File Naming เลือกรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ใหม่

6) คลิกปุ่ม OK เพื่อสั่งรัน Action โปรแกรมจะเรียกภาพแล้วย่อภาพให้โดยอัตโนมัติ

การบันทึก Action เป็นไฟล์

Action ที่สร้างไว้ เมื่อต้องการนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถกระทำได้โดยการบันทึก Action เป็นไฟล์ แล้วคัดลอกนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์อื่น โดย

1) เปิดบัตรรายการ Action
2) คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการบันทึก
3) คลิกปุ่ม Control Menu

4) เลือกคำสั่ง Save Actions… ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก

การติดตั้ง Action

1) ดาวน์โหลด PhotoShop Action จากเว็บไซต์ที่ให้บริการ
2) บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น My Documents
3) เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 7.0
4) เรียกใช้งาน Action Panel ด้วยคำสั่ง Window, Actions
5) ปรากฏ Action Panel
6) คลิกปุ่ม Action Control Menu ซึ่งปรากฏที่มุมด้านขวาของแถบรายการ
7) คลิกเลือกรายการคำสั่ง Load Actions… แล้วคลิกเลือกไฟล์ Action มีส่วนขยายเป็น .atn จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้

8) ปรากฏรายการ Action พร้อมฟังก์ชันย่อยๆ


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.