This is an old revision of the document!
—-

Heaven Light Effect

ตัวอย่างการเพิ่มแสงให้กับภาพด้วย Adobe PhotoShop จากตัวอย่างภาพ 2 ภาพดังนี้

ภาพต้นฉบับ

ขั้นเตรียมการ

1) เปิดภาพต้นฉบับที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง

ขั้นบันทึก Action

1) คลิกปุ่ม Create New Set บนบัตรรายการ Action

2) ตั้งชื่อกลุ่มของ Action เช่น ResizeImage แล้วคลิกปุ่ม OK เืพื่่อยืนยันการสร้างกลุ่มของ Action
3) คลิกปุ่ม Create a new action บนบัตรรายการ Action

4) ตั้งชื่อ Action เช่น Resize300 px สำหรับควบคุม Action ในการย่อภาพให้มีขนาดความกว้างเท่ากับ 300 pixel เลือกกลุ่ม Action จากรายการ Set เลือกปุ่มควบคุมจากรายการ Function key และเลือกสีสัญลักษณ์จาก Color

5) คลิกปุ่ม Record เพื่อเตรียมบันทึกผลการทำงานของ Action

ขั้นบันทึกผลของ Action

1) เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการย่อ (เลือกไฟล์ภาพตัวอย่างใดๆ ก็ได้เพียง 1 ภาพ)
2) เลือกเมนูคำสั่ง Image, Image Size… เปลี่ยนค่า Width ของรายการ Pixel Dimension เป็น 300 pixel แล้วคลิกปุ่ม OK
3) เลือกคำสั่ง Image, Adjustment, Auto Level และ Image, Adjustment, Auto Contrast เพื่อปรับค่าสีและความคมชัดของภาพ
4) เลือกคำสั่ง File, Save for web กำหนดค่าควบคุมการบันทึกตามต้องการ แล้วบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นปิดไฟล์ภาพ
5) ระมัดระวังขั้นตอนต่างๆ ควรกระทำให้ถูกต้อง
6) ปิดการบันทึก Action โดยคลิกที่ปุ่ม Stop Action

ขั้นตรวจสอบค่าบันทึกของ Action

1) ตรวจสอบรายการบันทึกต่างๆ จากบัตรรายการ Action

2) ถ้ารายการใดผิดพลาด สามารถลบทิ้งโดยคลิกเลือกรายการ แล้วคลิกปุ่ม Trash (ถังขยะ)

การใช้งาน Action เพื่อย่อภาพหลายๆ ภาพพร้อมๆ กัน

1) เตรียมรูปภาพ โดยคัดลอกภาพที่ต้องการย่อขนาดมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์เดียวกัน เช่น โฟลเดอร์ชื่อ text picture
2) เลือกเมนูคำสั่ง File, Automate, Batch…
3) เลือกรายการ Action ดังตัวอย่าง

4) เลือกโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับจากรายการ Source ดังตัวอย่าง

  • Source เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น
  • Choose เลือกโฟลเดอร์ภาพที่เตรียมไว้
  • คลิกเลือก Override Action “Open” Commands เพื่อให้คำสั่ง Open เปลี่ยนไปตามสภาพไฟล์จริงที่มีในโฟลเดอร์
  • คลิกเลือก Include All Subfolders คลิกเลือกเมื่อมีโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ภาพ และให้คำสั่งมีผลต่อภาพใน Sub-Folder ด้วย

5) เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับบันทึกภาพที่ย่อแล้ว จากรายการ Destination ดังตัวอย่าง

  • Destination เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น
  • Choose เลือกโฟลเดอร์ภาพที่ต้องการนำภาพที่ย่อแล้ว ไปจัดเก็บ อาจจะเป็นโฟลเดอร์เดียวกับ Source ก็ได้
  • คลิกเลือก Override Action “Save As” Commands เพื่อให้คำสั่ง Save As เปลี่ยนไปตามสภาพไฟล์จริงที่มีในโฟลเดอร์
  • File Naming เลือกรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ใหม่

6) คลิกปุ่ม OK เพื่อสั่งรัน Action โปรแกรมจะเรียกภาพแล้วย่อภาพให้โดยอัตโนมัติ

การบันทึก Action เป็นไฟล์

Action ที่สร้างไว้ เมื่อต้องการนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถกระทำได้โดยการบันทึก Action เป็นไฟล์ แล้วคัดลอกนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์อื่น โดย

1) เปิดบัตรรายการ Action
2) คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการบันทึก
3) คลิกปุ่ม Control Menu

4) เลือกคำสั่ง Save Actions… ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก

การติดตั้ง Action

1) ดาวน์โหลด PhotoShop Action จากเว็บไซต์ที่ให้บริการ
2) บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น My Documents
3) เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 7.0
4) เรียกใช้งาน Action Panel ด้วยคำสั่ง Window, Actions
5) ปรากฏ Action Panel
6) คลิกปุ่ม Action Control Menu ซึ่งปรากฏที่มุมด้านขวาของแถบรายการ
7) คลิกเลือกรายการคำสั่ง Load Actions… แล้วคลิกเลือกไฟล์ Action มีส่วนขยายเป็น .atn จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้

8) ปรากฏรายการ Action พร้อมฟังก์ชันย่อยๆ


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.