Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


graphics:pshop:heaven-light 2009/07/06 12:08 graphics:pshop:heaven-light 2009/07/06 12:33 current
Line 3: Line 3:
ตัวอย่างการเพิ่มแสงให้กับภาพด้วย Adobe PhotoShop จากตัวอย่างภาพ 2 ภาพดังนี้ ตัวอย่างการเพิ่มแสงให้กับภาพด้วย Adobe PhotoShop จากตัวอย่างภาพ 2 ภาพดังนี้
-{{:graphics:pshop:wat-prakaew01.jpg|ภาพต้นฉบับ}}+{{:graphics:pshop:wat-prakaew01.jpg?300|ภาพต้นฉบับ}} {{:graphics:pshop:heaven-light-effect.jpg?300|Final Heaven Light Effect}}
==== ขั้นเตรียมการ ==== ==== ขั้นเตรียมการ ====
-1) เปิดโปรแกรม PhotoShop  +1) เปิดภาพต้นฉบับที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง
-2) เปิดบัตรรายการ Action ด้วยคำสั่ง Window, Action +
-==== ขั้นบันทึก Action ====+==== ปรับแก้ไขท้องฟ้า====
-1) คลิกปุ่ม Create New Set บนบัตรรายการ Action+ฝึกใช้คำสั่งการสร้าง Selection ให้กับท้องฟ้าเดิมจากภาพด้วยคำสั่ง Color Range และ Magic Wand รวมทั้งการใส่ Effect ท้องฟ้าด้วย Filter Clouds
-{{:graphics:pshop:image001.png|}}+1) เลือกเมนู Select, Color Range...
-2) ตั้งชื่อกลุ่มของ Action เช่น ResizeImage แล้วคลิกปุ่ม OK เืพื่่อยืนยันการสร้างกลุ่มของ Action  +{{:graphics:pshop:color-range01.jpg|Color Range}}
-3) คลิกปุ่ม Create a new action บนบัตรรายการ Action+
-{{:graphics:pshop:image002.png|}}+2) เลือกรายการ Select เป็น Sampled Color  
 +3) เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่พื้นที่ท้องฟ้าบนภาพเดิม เมื่อคลิกปุ่ม Ok จะปรากฏ Selection ดังนี้
-4) ตั้งชื่อ Action เช่น Resize300 px สำหรับควบคุม Action ในการย่อภาพให้มีขนาดความกว้างเท่ากับ 300 pixel เลือกกลุ่ม Action จากรายการ Set เลือกปุ่มควบคุมจากรายการ Function key และเลือกสีสัญลักษณ์จาก Color+{{:graphics:pshop:color-range02.jpg|Selection จาก Color Range}}
-{{:graphics:pshop:image003.png|}}+4) จากภาพจะพบว่า Selection ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ปรับเพิ่ม Selection โดยเลือกเครื่องมือ Magic Wand {{:graphics:pshop:magic-wand.jpg|}} แล้วใช้ปุ่ม Shift ช่วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ Selection โดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะคลิก Magic Wand ไปยังพื้นที่ท้องฟ้าส่วนอื่นๆ จะพบว่า Selection มีการขยาย
-5) คลิกปุ่ม Record เพื่อเตรียมบันทึกผลการทำงานของ Action+{{:graphics:pshop:color-range03.jpg|Color Range}}
-{{:graphics:pshop:image004.png|}}+5) เลือกสี Foreground/Background เป็นน้ำเงิน/ขาว แล้วเลือกคำสั่ง Filter, Render, Clouds เพื่อเปลี่ยนสีท้องฟ้าจาก Selection ที่เลือก
-==== ขั้นบันทึกผลของ Action ====+{{:graphics:pshop:color-range04.jpg|}}
-1) เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการย่อ (เลือกไฟล์ภาพตัวอย่างใดๆ ก็ได้เพียง 1 ภาพ)  +**//หมายเหตุ//** สามารถใช้เทคนิค Copy/Paste ภาพท้องฟ้า/ก้อนเมฆจากภาพอื่นมาตกแต่งประกอบได้
-2) เลือกเมนูคำสั่ง Image, Image Size... เปลี่ยนค่า Width ของรายการ Pixel Dimension เป็น 300 pixel แล้วคลิกปุ่ม OK  +
-3) เลือกคำสั่ง Image, Adjustment, Auto Level และ Image, Adjustment, Auto Contrast เพื่อปรับค่าสีและความคมชัดของภาพ  +
-4) เลือกคำสั่ง File, Save for web กำหนดค่าควบคุมการบันทึกตามต้องการ แล้วบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นปิดไฟล์ภาพ  +
-5) ระมัดระวังขั้นตอนต่างๆ ควรกระทำให้ถูกต้อง  +
-6) ปิดการบันทึก Action โดยคลิกที่ปุ่ม Stop Action +
-{{:graphics:pshop:image005.png|}}+==== เติม Effect แสง ====
-==== ขั้นตรวจสอบค่าบันทึกของ Action ====+1) สร้างเลเยอร์ใหม่ 
 +2) เลือกสี Foreground/Background เป็นค่าสี Default คือ ดำ/ขาว 
 +3) เลือกเครื่องมือ Gradient {{:graphics:pshop:gradient-tools.jpg|gradient tool}} 
 +4) เลือกรูปแบบการใช้เครื่องมือ Gradient เป็น Reflected Gradient และ Difference mode
-1) ตรวจสอบรายการบันทึกต่างๆ จากบัตรรายการ Action+{{:graphics:pshop:gradient-tools01.jpg|Gradient Mode}}
-{{:graphics:pshop:image006.png|}}+5) ลากเครื่องมือ Gradient จากซ้าย/ขวา แล้วปรับค่า Blending Mode ของเลเยอร์เป็น Overlay 
 +6) ลากเครื่องมือ Gradient จากซ้าย/ขวาซ้ำหลายๆ ครั้งจนได้มิติแสงที่ส่องจากบนลงล่างตามต้องการ 
 +ึ7) ใช้ Eraser ลบแสง ณ พื้นที่ที่ไม่ต้องการ
-2) ถ้ารายการใดผิดพลาด สามารถลบทิ้งโดยคลิกเลือกรายการ แล้วคลิกปุ่ม Trash (ถังขยะ) +{{:graphics:pshop:color-range05.jpg|Final Heaven Light Effect}}
-==== การใช้งาน Action เพื่อย่อภาพหลายๆ ภาพพร้อมๆ กัน ==== 
-1) เตรียมรูปภาพ โดยคัดลอกภาพที่ต้องการย่อขนาดมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์เดียวกัน เช่น โฟลเดอร์ชื่อ text picture  
-2) เลือกเมนูคำสั่ง File, Automate, Batch...  
-3) เลือกรายการ Action ดังตัวอย่าง 
-{{:graphics:pshop:image008.png|}} 
-4) เลือกโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับจากรายการ Source ดังตัวอย่าง 
-{{:graphics:pshop:image010.png|}} 
-  * Source เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น  
-  * Choose เลือกโฟลเดอร์ภาพที่เตรียมไว้  
-  * คลิกเลือก Override Action "Open" Commands เพื่อให้คำสั่ง Open เปลี่ยนไปตามสภาพไฟล์จริงที่มีในโฟลเดอร์  
-  * คลิกเลือก Include All Subfolders คลิกเลือกเมื่อมีโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ภาพ และให้คำสั่งมีผลต่อภาพใน Sub-Folder ด้วย  
-5) เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับบันทึกภาพที่ย่อแล้ว จากรายการ Destination ดังตัวอย่าง  
-{{:graphics:pshop:image012.png|}} 
- 
-  * Destination เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น  
-  * Choose เลือกโฟลเดอร์ภาพที่ต้องการนำภาพที่ย่อแล้ว ไปจัดเก็บ อาจจะเป็นโฟลเดอร์เดียวกับ Source ก็ได้  
-  * คลิกเลือก Override Action "Save As" Commands เพื่อให้คำสั่ง Save As เปลี่ยนไปตามสภาพไฟล์จริงที่มีในโฟลเดอร์  
-  * File Naming เลือกรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ใหม่  
- 
-6) คลิกปุ่ม OK เพื่อสั่งรัน Action โปรแกรมจะเรียกภาพแล้วย่อภาพให้โดยอัตโนมัติ  
- 
-==== การบันทึก Action เป็นไฟล์ ==== 
-  
-Action ที่สร้างไว้ เมื่อต้องการนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถกระทำได้โดยการบันทึก Action เป็นไฟล์ แล้วคัดลอกนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์อื่น โดย 
- 
-1) เปิดบัตรรายการ Action  
-2) คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการบันทึก  
-3) คลิกปุ่ม Control Menu  
- 
-{{:graphics:pshop:image014.png|}} 
- 
-4) เลือกคำสั่ง Save Actions... ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก 
- 
-{{:graphics:pshop:image015.png|}} 
- 
-==== การติดตั้ง Action ==== 
- 
-1) ดาวน์โหลด PhotoShop Action จากเว็บไซต์ที่ให้บริการ  
-2) บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น My Documents 
-3) เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 7.0 
-4) เรียกใช้งาน Action Panel ด้วยคำสั่ง Window, Actions 
-5) ปรากฏ Action Panel  
-6) คลิกปุ่ม Action Control Menu ซึ่งปรากฏที่มุมด้านขวาของแถบรายการ 
-7) คลิกเลือกรายการคำสั่ง Load Actions… แล้วคลิกเลือกไฟล์ Action มีส่วนขยายเป็น .atn จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ 
- 
-{{:graphics:pshop:image020.jpg|}} 
- 
-8) ปรากฏรายการ Action พร้อมฟังก์ชันย่อยๆ  
Line 109: Line 60:
  * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-{{tag>graphics web-graphics PhotoShop action}}+{{tag>graphics web-graphics PhotoShop}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.