Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


graphics:digital-camera 2008/07/27 12:39 graphics:digital-camera 2008/10/12 20:44 current
Line 1: Line 1:
 +> [[graphics:start|สร้างสรรค์งานกราฟิก]]
 +
====== ภาพทันใจด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ====== ====== ภาพทันใจด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ======
Line 19: Line 21:
เมื่อได้ภาพที่ต้องการ สามารถโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้สะดวกเช่นกัน ปัจจุบันนิยมถ่ายโอนผ่าน USB Port ซึ่งใช้งานได้ง่ายและสะดวก เมื่อได้ภาพที่ต้องการ สามารถโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้สะดวกเช่นกัน ปัจจุบันนิยมถ่ายโอนผ่าน USB Port ซึ่งใช้งานได้ง่ายและสะดวก
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
{{tag>graphics digital-photo digital-camera กล้องถ่ายภาพดิจิทัล}} {{tag>graphics digital-photo digital-camera กล้องถ่ายภาพดิจิทัล}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.