Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


flash:object-working 2008/12/07 11:01 flash:object-working 2008/12/07 11:05 current
Line 36: Line 36:
  * นำเมาส์ไปชี้บริเวณเส้นขอบของรูป สังเกตเมาส์จะมีรูปร่างเป็น {{:flash:image288.png|}} กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ เมื่อลากเมาส์รูปทรงจะถูกยึดหรือขยาย หรือหดตัวตามทิศทางการลากเมาส์   * นำเมาส์ไปชี้บริเวณเส้นขอบของรูป สังเกตเมาส์จะมีรูปร่างเป็น {{:flash:image288.png|}} กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ เมื่อลากเมาส์รูปทรงจะถูกยึดหรือขยาย หรือหดตัวตามทิศทางการลากเมาส์
  * นำเมาส์ไปชี้บริเวณมุมเหลี่ยมของรูป สังเกตเมาส์จะมีรูปร่างเป็น {{:flash:image289.png|}} กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ เมื่อลากเมาส์รูปทรงจะถูกยึดหรือขยาย หรือบิดตัวตามทิศทางการลากเมาส์   * นำเมาส์ไปชี้บริเวณมุมเหลี่ยมของรูป สังเกตเมาส์จะมีรูปร่างเป็น {{:flash:image289.png|}} กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ เมื่อลากเมาส์รูปทรงจะถูกยึดหรือขยาย หรือบิดตัวตามทิศทางการลากเมาส์
 +
 +การย่อ/ขยายขนาด และปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุ ยังสามารถเลือกหรือกำหนดค่าจาก Info Panel (เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง Window, Design Panels, Info)
 +
 +{{:flash:image322.png|}}
 +
 +รวมทั้งกำหนดค่าจาก Property Panel
 +
 +{{:flash:image324.png|}}
 +
 +หรือ ปุ่มเครื่องมือ Free Transform Tool {{:flash:image308.png|}} และคลิกเลือกจากเมนูคำสั่ง Modify, Transform,… ซึ่งมีคำสั่งให้เลือกทั้งคำสั่งหมุนวัตถุ, คำสั่งกลับด้านของวัตถุ เป็นต้น
 +
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.