Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


flash:exam01 2008/12/07 12:26 flash:exam01 2008/12/07 12:30 current
Line 56: Line 56:
{{:flash:image341.png|}} {{:flash:image341.png|}}
 +
 +===== สร้างดอกไม้วงรี =====
 +
 +1) วาดวงรีแนวตั้ง
 +
 +{{:flash:image344.png|}}
 +
 +2) คลิกเครื่องมือ Free Transform นำเมาส์ไปชี้ที่จุดกึ่งกลาง Free Transform ลากย้ายมาอยู่ด้านล่างของวงรี
 +
 +{{:flash:image345.png|}}  {{:flash:image346.png|}}
 +
 +3) เปิด Transform Panel
 +
 +{{:flash:image350.png|}}
 +
 +4) กำหนดค่า Rotate เป็น 35 องศา แล้วคลิกปุ่ม Copy and apply transform เพื่อสร้างวงรีชิ้นใหม่ ที่มีการหมุน 35 องศาจากตำแหน่งเดิม
 +
 +{{:flash:image352.png|}}
 +
 +{{:flash:image354.png|}}
 +
 +5) ทำซ้ำจนได้เป็นรูปดอกไม้
 +
 +{{:flash:image355.png|}}
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.