> Flash MX 2004

การจัดวัตถุให้อยู่กึ่งกลางกันและกันหรือกึ่งกลาง Stage

1) วาดวัตถุให้อยู่นอก Stage

2) เปิด Align Panel (Window, Design Panels, Align)

3)เลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Move

4) คลิก ต่อด้วย และ


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.