ฟังก์ชันหมวด Math and Trigonometry

ฟังก์ชัน ความหมาย ตัวอย่าง ผลลัพธ์
ABS(number) หาค่าสัมบูรณ์ =ABS(-2) 2
ACOS(number) หาค่า arccosine ของจำนวน -1 ถึง 1 =ACOS(-0.4) 1.982313
ACOSH(number) หาค่า inverse hyperbolic cosine ของจำนวนที่มากกว่า 1 =ACOSH(5) 2.29243167
ASIN(number) หาค่า arcsine ของจำนวน -1 ถึง 1 =ASIN(0.5) 0.523598776
ASINH(number) หาค่า inverse hyperbolic sine ของจำนวนที่มากกว่า 1 =ASINH(5) 2.312438341
ATAN (number) หาค่า arctangent =ATAN(4) 1.325817664
ATAN2(x_num,y_num) หาค่า arctangent ของx/y-coordinates =ATAN2(4,5) 0.896055385
ATANH(number) หาค่า inverse hyperbolic tangent ของจำนวน -1 ถึง 1 =ATANH(-0.6) -0.693147181
FACT(number) หาค่า factorial =FACT(5) 120
INT(number) หาค่าจำนวนเต็ม โดยปัดเศษทิ้ง =INT(1.9) 1
MOD(number,divisor) หาเศษจากการหาร =MOD(5,3) 2
ROMAN(number,form) แสดงตัวเลขในรูปเลขโรมัน โดยค่าต้องอยู่ในช่วง 0 – 3,999 และค่า form ระบุได้ตั้งแต่ 0 - 4 =ROMAN(4,0) IV
ROUND(number,num_digits) ปัดเศษโดยระบุทศนิยม =ROUND(3.45,2) 3.45
ROUNDDOWN(number,num_digits) ปัดเศษลง . .
ROUNDUP(number,num_digits) . . .
SQRT(number) หาค่า square root. =SQRT(9) 9Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.