ข้อแตกต่างระหว่างสูตรการคำนวณแบบใช้ค่าคงที่ และใช้ตำแหน่งเซลล์

  • สูตรแบบใช้ค่าคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้อัตโนมัติ เมื่อค่าใดค่าหนึ่งเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผลลัพธ์จะต้องไปแก้ไขที่สูตรด้วยตนเอง
  • สูตรแบบใช้ตำแหน่งเซลล์ จะมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อค่าใดค่าหนึ่งเปลี่ยนแปลง
  • สูตรหนึ่งๆ มีข้อจำกัดอยู่ 3 ประการ
    • เซลล์รับสูตรได้ยาวมากที่สุด 1024 ตัวอักษร
    • ในวงเล็บของสูตร เฉพาะบางสูตรซึ่งแบ่งได้ จะแยกเป็นส่วยย่อยๆได้สูงสุด 30 ส่วน แยกออกจากกันด้วยเครื่องหมาย comma เช่น สูตร CHOOSE เป็นต้น
    • ในสูตรหนึ่ง จะนำสูตรอื่นมาซ้อนกันได้ไม่เกินกว่า 7 สูตร
  • การป้อนกันสูตร สามารถใช้คำสั่ง Format, Cell… แล้วกำหนดรูปแบบเป็น ;;; หรือการเลือกคุณสมบัติของเซลล์ที่เก็บสูตรเป็น Hidden แล้วทำการป้องกันเอกสารด้วย Tools, Protection…Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.