Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


ethics 2011/08/28 16:34 ethics 2012/03/30 13:33 current
Line 258: Line 258:
    * คู่มือการขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับร่าง)     * คู่มือการขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับร่าง)
    * (ร่าง)แนวปฏิบัติ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     * (ร่าง)แนวปฏิบัติ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 +    * {{:20120330-code-of-conduct-ethincs-human.pdf|ประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.