Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


ethics 2011/01/19 10:23 ethics 2012/03/30 13:33 current
Line 51: Line 51:
==== สถาบันอุดมศึกษา ==== ==== สถาบันอุดมศึกษา ====
  * จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2542). จรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-chulalongkornuniversity-teacher-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}   * จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2542). จรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-chulalongkornuniversity-teacher-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2552). จรรยาบรรณของบุคลากร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-kku-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2551). จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-cmu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2552). จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย. สงขลา: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-tsu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2549). จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-tu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2549). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-nu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. (2551). หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-kmutt-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-msu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย. {{:20110117-mahidol-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (2551). คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-aru-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. (2550). คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์. เลย: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-lru-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2549). จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-psu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-ubu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. วินัยและจรรยาบรรณบุคลากร. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-academic-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2550). คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-kmutnb-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2550). แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-nida-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +
 +
==== หน่วยงานภาครัฐ ==== ==== หน่วยงานภาครัฐ ====
 +  * กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถาบันการพลศึกษา. (2550). จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-ipe-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. (2549). จรรยาบรรณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-nimt-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันวิจัยและพัฒนา. คู่มือมาตรฐานทางจรรยาบรรณของนักวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-rd-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.fti.or.th/2008/thai/ftiethics.aspx สืบค้น 9 มกราคม 2554.
  * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2549). จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.   * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2549). จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.
-  * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2542). แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำันักงาน. {{:20110117-nrct-researcherethic.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}+  * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2542). แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน. {{:20110117-nrct-researcherethic.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}} 
==== สมาคม/ชมรม ==== ==== สมาคม/ชมรม ====
 +  * สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2550). จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ: สมาคม. {{:20110117-tla-librarian-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สภาวิศวกร. (2543). กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: สภาวิศวกร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.coe.or.th/co15law/law_codeofconduct.php สืบค้น 20 มกราคม 2554.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ {{:knowledge:kingพระจอมเกล้าธนบุรี.pdf|หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี}} 
- 
-มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเ่ทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:mahidoluniมหิดล.pdf|คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:thammasatuniมธ.pdf|จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น. จรรยาบรรณของบุึคลากร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒ {{:knowledge:khonkaenuni.pdf|จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น}} 
- 
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ {{:knowledge:chiangmaiuni.pdf|จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}} 
- 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:naresuanuni.pdf|ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:princeofsongklauni.pdf|จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์}} 
- 
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ {{:knowledge:kingmongkutnorthuni.pdf|คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ}} 
- 
-มหาวิทยาลัยทักษิณ. จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย. สงขลา : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒ {{:knowledge:thaksinuni.pdf|จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ}} 
- 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓ {{:knowledge:mahasarakhamuni.pdf|คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม}} 
- 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ {{:knowledge:ayuthayarajabhat.pdf|คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา}} 
- 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์. เลย : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ {{:knowledge:loeirajabhat.pdf|คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย,  {{:knowledge:ubonuni.pdf|จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี}} 
- 
-สถาบันการพลศึกษา. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบัน, ๒๕๕๐ {{:knowledge:physicaleducation.pdf|จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา}} 
- 
-สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. จรรยาบรรณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพฯ : สถาบัน, ๒๕๔๙ {{:knowledge:nationalinstitueofmetrology.pdf|จรรยาบรรณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ}} 
- 
-สถาบันวิจัยและพัฒนา. คู่มือมาตรฐานทางจรรยาบรรณของนักวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบัน, {{:knowledge:สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf|คู่มือมาตรฐานทางจรรยาบรรณของนักวิจัย}} 
- 
-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์. กรุงเทพฯ : สถาบัน, ๒๕๕๐ {{:knowledge:nida.pdf|แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์}} 
- 
-วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. วินัยและจรรยาบรรณบุคลากร. กรุงเทพฯ : สถาบัน, {{:knowledge:วินัยและจรรยาบรรณบุคลากรgov.pdf|วินัยและจรรยาบรรณบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา}} 
- 
-สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๐. กรุงเทพฯ : สมาคม, ๒๕๕๐ [ออนไลน์] http://www.tla.or.th/images/tla_news_4_2550.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๓-๐๑-๒๕๕๔ 
- 
-สภาวิศวกร. กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม. กรุงเทพฯ : สภาวิศวกร, ๒๕๔๓ [ออนไลน์] http://www.coe.or.th/co15law/law_codeofconduct.php เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๐-๐๑-๒๕๕๔. 
- 
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์] http://www.fti.or.th/2008/thai/ftiethics.aspx เข้าถึงเมื่อวันที่ ๙-๐๑-๒๕๕๔. 
Line 168: Line 144:
สภาวิจัยแห่งชาติ.2542. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย. กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ.2542. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย. กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ
-  * {{:code-of-conduct:20110118-protection-of-personal-information.pdf|แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย}}+  * {{:20110118-researcherethic.pdf|แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย}}
สาระสังเขป: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้จัดทำจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าเป็นข้อบังคับ ประกอบด้วย 9 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วยด้วยจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ จะขอกล่าวเฉพาะจรรยาบรรณนักวิจัย ดังนี้  สาระสังเขป: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้จัดทำจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าเป็นข้อบังคับ ประกอบด้วย 9 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วยด้วยจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ จะขอกล่าวเฉพาะจรรยาบรรณนักวิจัย ดังนี้ 
Line 282: Line 258:
    * คู่มือการขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับร่าง)     * คู่มือการขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับร่าง)
    * (ร่าง)แนวปฏิบัติ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     * (ร่าง)แนวปฏิบัติ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 +    * {{:20120330-code-of-conduct-ethincs-human.pdf|ประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์}}
===== เอกสารรายงานกิจกรรม ELSI (Ethics, Legal and Social Implication of Science and Technology) ของ สวทช.  ===== ===== เอกสารรายงานกิจกรรม ELSI (Ethics, Legal and Social Implication of Science and Technology) ของ สวทช.  =====
 +  * คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรม กฎหมายและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
 +
 +===== Science & Technology Standards =====
 +
 +  * [[http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1218226975457.shtm|U.S. Department of Homeland Security]]
 +
 +
 +===== การให้บริการออนไลน์ =====
 +
 +  * {{:google-chrome.pdf|ประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google Chrome}}
 +  * {{:google-services.pdf|ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Chrome}}
-{{tag> Code of Conduct "Code of Conduct"}} 
 +{{tag> CoC "Code of Conduct"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.